Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.026

УДК 621.311:681.3

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПОХИБКИ ПРОГНОЗУ ОБСЯГІВ ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ БАЛАНСУВАЛЬНОЇ ГРУПИ ВИРОБНИКІВ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ

І.В. Блінов*, докт. техн. наук, Є.В. Парус**, канд. техн. наук, В.О. Мірошник***
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-8010-5301
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-9087-3902
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-9036-7268

Виконано статистичний аналіз похибки прогнозу «на добу наперед» обсягів відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансувальної групи ДП «Гарантований покупець». Визначено розподіл похибок прогнозу за годинами доби. Описано спрощену методику розрахунку ціни та сумарної вартості похибки прогнозу за використання різних формул розрахунку вартості небалансів. Показано потенціал підвищення точності прогнозу для збільшення допустимої встановленої потужності електростанцій із відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) за умов використання наявних в енергосистемі технічних засобів компенсації коливань потужності. Апробація методики та розрахунок кількісних показників проводився на реальних даних сумарного відпуску виробників із ВДЕ, які публікував ДП «Енергоринок». Розрахунки мають оцінний характер, оскільки ґрунтуються на «наївному» припущенні про розподіл похибок прогнозу, які залежать від структури виробників ВДЕ за різновидами первинних носіїв енергії та конкретних метеорологічних умов. Бібл. 11, рис. 5, табл. 2.
Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, ринок електричної енергії, короткострокове прогнозування, нейронні мережі глибинного навчання.ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОШИБКИ ПРОГНОЗА ОБЪЕМОВ ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ БАЛАНСИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО «ЗЕЛЕНОМУ» ТАРИФУ

И.В. Блинов, докт. техн. наук, Е.В. Парус, канд. техн. наук, В. А. Мирошник
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Выполнен статистический анализ погрешности прогноза «на сутки вперед» объемов отпуска электрической энергии производителями, которые входят в балансирующую группу ГП «Гарантированный покупатель». Определено распределение погрешностей прогноза по часам суток. Описана упрощенная методика расчета цены и суммарной стоимости погрешности прогноза при различных формулах расчета стоимости небалансов. Показано потенциал повышения точности прогноза для увеличения допустимой установленной мощности электростанций с ВИЭ при использовании имеющихся в энергосистеме технических средств компенсации колебаний мощности. Апробация методики и расчет количественных показателей проводился на реальных данных суммарного отпуска производителей из ВИЭ, которые публиковало ГП «Энергорынок». Расчеты носят оценочный характер, поскольку основываются на «наивном» предположении о распределении погрешностей прогноза, которые зависят от структуры производителей ВИЭ по видам первичных носителей энергии и конкретных метеорологических условий. Библ. 11, рис. 5, табл. 2.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, рынок електрической энергии, краткосрочное прогнозирование, нейронная сеть глубинного обучения, оценка стоимости.

Фінансується за держбюджетною темою «Моделі та засоби оцінки впливу технологічних обмежень об’єктів низьковуглецевої енергетики на процеси ціноутворення в сегментах ринку електричної енергії України » (378-20) відповідно до розпорядження Президії НАН України від 26.05.2020 № 239 «Про затвердження переліку наукових робіт цільового міждисциплінарного проєкту НАН України "Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України", що будуть виконуватись у 2020 році». Державний реєстраційний номер роботи 0120U002125. КПКВК 6541030.Література

1. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця. Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1471 (ред. від 09.10.2019).
2. Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Постанова НКРЕКП 26 квітня 2019 року № 641 у редакції постанови НКРЕКП 13 грудня 2019 р. № 2802.
3. Hong T. Crystal Ball Lessons in Predictive Analytics. EnergyBiz, 2015. Vol. 12. Issue 2. Pp..35-37.
4. Про ринок електричної енергії: Закон України № 2019-VIII від 13.04.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (дата звернення: 21.07.2017).
5. Gielen Dolf, Gorini R., Wagner N., Leme R., Prakash G., Lorenzoni L., Asmelash E., Collins S., Janeiro L., Bhuiyan R., Ferroukhi R., Renner M., Parajuli B., Casals X., Lebdioui A., Rigg K., Lehr U., Alexandri E., Chewpreecha U., Vercoulen P. IRENA Global Renewables Outlook Summary 2020. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35573.81121. URL:https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_Global_Renewables_Outlook_2020.pdf (дата звернення: 05.11.2020)
6. Lazard’s Levelized Cost Of Energy Analysis — Version 14.0. URL: https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf (дата звернення: 05.11.2020).
7. Ivanov H.A., Blinov I.V., Parus E.V. Simulation Model of New Electricity Market in Ukraine. IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS). 2019. Pp. 339-342.
8. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії. Проблеми загальної енергетики. 2010. № 3. С. 5 – 12.
9. Про затвердження Правил ринку: постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 р. № 307 . Урядовий кур’єр. 2018. № 117.
10. Блінов І.В., Мірошник В.О., Шиманюк П.В. Короткостроковий інтервальний прогноз сумарного відпуску електроенергії виробниками з відновлюваних джерел енергії. Праці Інституту електродинаміки. 2019. Вип. 54. С. 5–12. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.005
11. Croonenbroeck C., Stadtmann G. Renewable generation forecast studies–Review and good practice guidance. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019. Vol. 108. Pp. 312–322. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.03.029

Надійшла 16.10.2020

PDF