Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.075

УДК 621.313

ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФЕКТІВ ПРЕСУВАННЯ ЗУБЦЕВОЇ ЗОНИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

В.О. Тітко*, канд. техн. наук, Л.Б. Остапчук**, канд. техн. наук, М.С. Гуторова***, канд. техн. наук, А.М. Мельник****, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3974-0554
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5565-0313
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4259-7530
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7492-3110

Розроблено оптимальні схеми установки сенсорів віброприскорення, пристрій контролю зусиль затягування осердя статора та діагностичні процедури. Для підтвердження теоретичних положень проведено експерименти на фізичній моделі кінцевої зони осердя статора турбогенератора. Встановлено вплив розвитку дефектів пресування зубцевої зони осердя на гармоніки вібрацій основної частоти електромагнітних зусиль. Бібл. 12, рис. 5.
Ключові слова: турбогенератор, моделювання, шихтований магнітопровід, осердя статора, зубцева зона, натискні пальці, механічні напруження, зусилля, лінійне видовження.ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ПРЕССОВАНИЯ ЗУБЦОВОЙ ЗОНЫ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

В.А. Титко, канд. техн. наук, Л.Б. Остапчук, канд. техн. наук, М.С. Гуторова, канд. техн. наук, А.М. Мельник, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Разработаны оптимальные схемы установки сенсоров виброускорения, устройство контроля усилий затяжки сердечника статора и диагностические процедуры. Для подтверждения теоретических положений проведены эксперименты на физической модели конечной зоны сердечника статора турбогенератора. Установлено влияние развития дефектов прессования зубцовой зоны сердечника на гармоники вибраций основной частоты электромагнитных усилий. Библ. 12, рис. 5.
Ключевые слова: турбогенератор, моделирование, шихтованный магнитопровод, сердечник статора, зубцовая зона, нажимные пальцы, механические напряжения, усилия, линейное удлинение.

Фінансується за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних на-прямів наукових досліджень» у рамках наукової роботи «Інтехен», що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ 10.07.2018 р., протокол № 18. Державний реєстраційний номер роботи 0118U005367.Література
1. Титко О.І., Мельник А.М. Моделювання і розподіл електромагнітних сил, що діють на зубці та стержні обмотки статора турбогенератора. Технічна електродинаміка. 2015. № 3. С. 40–46.
2. Счастливый Г.Г., Федоренко Г.М., Выговский В.И. Контроль состояния прессовки сердечника статора турбогенератора методом температурной диагностики. Техническая электродинамика. 1983. № 4. С. 47–51.
3. Бутов А.В., Пикульский В.А., Поляков Ф.А., Шандыбин М. Электромагнитный метод выявления замыканий листов активной стали статора. Электрические станции. 1998. № 11.
4. Тітко В.О. Моделі і методики розрахунку характеристик та засоби підвищення надійності турбогенераторів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.01. Харків, 2013. 20 с.
5. Остерник Э.С. Моделирование и анализ погрешностей схем при исследовании напряжений в мощных электромашинах. Вісник НТУ ХПІ: Динаміка та міцність машин. Харків. 2009. № 42. С. 116–122.
6. Остерник Э.С. О механических параметрах для оценки надежности турбогенераторов разъемной конструкции. Вісник НТУ ХПІ: Динаміка та міцність машин. Харків. 2011. № 52. С. 135–141.
7. Левицький А.С., Новік А.І., Федоренко Г.М. Контроль ступеня розпушення крайніх пакетів зубцевої зони осердя статора турбогенератора з застосуванням ємнісного сенсора. Технічна електродинаміка. 2013. № 6. С. 88–93.
8. Ясинский Ю.А., Ходин Н.Е., Шапкин И.А. Диагностика технического состояния сердечника статора электродвигателя. Світлотехніка та електроенергетика. 2007. № 3–4. С. 64–67.
9. Грень Я.В., Роман В.І. Дослідження розповсюдження ультразвукового імпульсу в пакеті листів електротехнічної сталі. Вісник Національного університету Львівська політехніка. 2011. № 707. С. 36–41.
10. Бутов А.В., Мамиконянц Л.Г., Пикульский В.А., Поляков Ф.А., Шандыбин М.И., Шейко П.А. Повреждаемость и контроль зубцовых зон запеченных крайних пакетов стали сердечников статоров турбогенераторов. Электрические станции. 2001. № 5.
11. Kuchynskyi K., Titko V., Hutorova M., Mystetskyi V., Khudyakov A., Prus V. Mathematical model and research results of vibromechanical processes in the elements of the powerful synchronous generator end area. Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems. IEEE-MEES’17. Kremenchuk Mykhailo. Ostrohradskyi National University, Ukraine, November 15-17, 2017. Pp. 308–311. DOI: http://ieeexplore.ieee.org/document/8248918
12. Kuchynskyi K.А., Titko V.O., Hutorova M.S., Mystetskyi V.A. Mechanical processes in the terminal parts of the turboge-nerator stator imbricated core in the presence of the tooth area pressing defects. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. Харків. 2018. № 5 (1281). С. 110–115.

Надійшла 02.10.2019

PDF