Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.088

УДК 621.314

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ АВТОМАТИЗОВАНИХ АВТОНОМНИХ ОБ`ЄКТІВ

Т.Г. Баган1, канд. техн. наук, В.С. Смирнов1*, докт. техн. наук, О.В. Самков2, докт. техн. наук, Д.В. Вайц1, асп.
1- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна
2- Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03057, Україна,
е-mail: samkov@ied/org.ua
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3840-7813

Удосконалення систем електрозабезпечення автономних об’єктів на сьогодні є важливою науково-технічною проблемою, причому не тільки з точки зору покращення масоенергетичних показників, але й забезпечення заданих характеристик функціонування в умовах впливу координатно-параметричних збурень, а саме покращення багатофункціональності, інваріантності, адаптивності та робастності. Розглянуто методологічний підхід щодо синтезу систем керування об’єктами із запізненням, який поєднує керування об’єктом за допомогою традиційних регулюючих органів та активного впливу на параметри об’єкта з метою керування математичним оператором самого об’єкта. Розроблено процедуру системного проектування систем керування із запізненням на основі Н-теорії керування. Аналогічно формулюється квазіН-предиктор Сміта, який реалізується в контурі зворотного зв’язку та може бути значно спрощений. Бібл. 11, рис. 3.
Ключові слова: інваріантні перетворювачі, адаптивні системи керування, предиктор Сміта.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СИНТЕЗА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ

Т.Г. Баган1, канд. техн. наук, В.С. Смирнов1*, докт. техн. наук, А.В. Самков2, докт. техн. наук, Д.В. Вайц1, асп.
1- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина
2- Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03057, Украина

Усовершенствование систем электрообеспечения автономных объектов на сегодня является важной научно-технической проблемой, причем не только с точки зрения улучшения массоэнергетических показателей, но и обеспечения заданных характеристик фукционирования в условиях влияния координатно-параметрических возмущений, а именно улучшения многофункциональности, инвариантности, адаптивности и робастности. Рассмотрен методологический подход к синтезу систем управления объектами с опозданием, который соединяет управление объектом с помощью традиционных регулирующих органов и активного влияния на параметры объекта с целью управления математическим оператором самого объекта. Разработана процедура системного проектирования систем управления с опозданием на основе Н-теории управления. Аналогично сформирован квазиН-предиктор Смита, который реализуется в контуре обратной связи и может быть значительно упрощен. Библ. 11, рис. 3.
Ключевые слова: инвариантные преобразователи, адаптивные системы управления, предиктор Смита.

Література
1. Антонов В.Н., Пришвин А.М., Терехов В.А., Янчевский А.Э. Адаптивные системы автоматического управления. Ленинград: Изд. Ленинградского университета, 1984. 204 с.
2. Интеллектуальные системы автоматического управления. Москва: Физматлит, 2001. 576 с.
3. Александров Є.Є., Козлов Е.П., Кузнєцов Б.І. Автоматичне керування рухомими об`єктами і технологічними процесами. Т.1: Теорія автоматичного керування. Харків: НТУ «ХПІ», 2002. 490 с.
4. Смирнов В.С., Самков А.В., Булгач Т.В. Организация инвариантных усилительно-преобразовательных систем с прогнозированием для аппаратных средств телекоммуникационного оборудования. Зв'язок. 2009. Вип. 4. С. 47–51.
5. Методы робастного, нейронечеткого и адаптивного управления. Москва: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 744 с.
6. Mosca E. H- ControlTheory. London: BritishLibraryCataloguing, 1991. 325 с.
7. Vilanova R. IMC basedrobust PID design: Tuningguidelinesandautomatictuning Journal of ProcessControl. 2008. № 18(1). С. 61-70.
8. Ковриго Ю.М., Баган Т.Г. Методика налаштування Н-ПІД регулятора для об’єктів із запізнюванням. Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2013. № 1. С. 27–33.
9. Ковриго Ю.М., Баган Т.Г., Бунке О.С. Методи забезпечення стійкості систем регулювання на базі ПІ- та ПІД-регуляторів. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. Том 3. № 3 (63). С. 58–63.
10. Баган Т.Г. Синтез робастного регулятора з внутрішньою моделлю для об’єктів без самовирівнювання. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2017. Том 4. № 2 (8). С. 27–32.
11. Brosilow С., Joseph B. Techniquesofmodel-basedcontrol USA: PrenticeHall, 2002. 704 p.

Надійшла 05.03.2019

PDF