Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.022

УДК 621.31

ВИБІР АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ ТА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЦЬОГО ІНФОРМАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ

Б.С. Стогній1, акад. НАН України, М.Ф. Сопель2, докт. техн. наук, М.В. Гребченко3, докт. техн. наук, В.Ф. Максимчук4, Ю.В. Пилипенко5, канд. техн. наук
1,2,5 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна
3 – Національний університет біоресурсів та природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна
4 – Укрзалізниця,
вул. Тверська, 5, Київ-150, 03680, Україна

Наведено результати розробки методу визначення відстані замикання на землю повітряної лінії в мережі з ізольованою нейтраллю. Запропонований метод засновано на вимірюванні параметрів режиму лінії. Для реалізації методу на початку лінії її фази підключаються до землі через ємності. Наведено результати експериментальних досліджень замикань на лінії, що знаходиться в роботі. Аналіз експериментальних даних показує, що використанню традиційних методів визначення відстані замикання заважає складний електромагнітний стан, значною мірою обумовлений впливом близько розташованої високовольтної лінії та іншого обладнання, що перебуває під високою напругою. Використання перших гармонік струмів та напруг суттєво підвищує точність визначення відстані замикання. Бібл. 6, рис. 2, табл. 1.
Ключові слова: замикання на землю, метод визначення відстані, експериментальні дослідження.

ВЫБОР АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭТОГО ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА

Б.С. Стогний1, акад. НАН Украины, М.Ф. Сопель2, докт. техн. наук, М.В. Гребченко3, докт. техн. наук, В.Ф. Максимчук4, Ю.В. Пилипенко5, канд. техн. наук
1,2,5 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
3 – Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
ул. Героев Обороны, 15, Киев, 03041, Украина
4 – Укрзализныця,
ул. Тверская, 5, Киев-150, 03680, Украина

Приведены результаты разработки метода определения расстояния до замыкания на землю воздушной линии в сети с изолированной нейтралью. Предложенный метод основан на измерении параметров режима линии. Для реализации метода в начале линии ее фазы подключаются к земле через емкости. Приведены результаты экспериментальных исследований замыканий на работающей линии. Анализ экспериментальных данных показывает, что использование традиционных методов определения расстояния до замыкания затруднено из-за сложной электромагнитной обстановки, которая в значительной мере обусловлена влиянием близко расположенной высоковольтной линии и другого оборудования, которое находится под высоким напряжением. Использование первых гармоник токов и напряжений значительно повышает точность определения расстояния до места замыкания. Библ. 6, рис. 2, табл. 1.
Ключевые слова: замыкание на землю, метод определения расстояния, экспериментальные исследования.

Література
1. Баран П.М., Кідиба В.П., Равлик О.М. Визначення виду та місця пошкодження на лініях з відгалуженням. Електроенергетичні та електромеханічні системи.  2008.  № 615.  С. 8–13.
2. Кузнецов А.П. Определение мест повреждения на воздушных линиях электропередачи.  М: Энергоатомиздат, 1989.  94 с.
3. Сарин Л.И., Шалин А.И., Ильиных М.В., Пичхадзе А.Б., Михель А.А. Определение места замыкания на землю на воздушных линиях 6-35 кВ.  IV-Conference-2006-19.pdf/static.pnpbolid.com
4. Фигурнов Е.П., Бодров П.А. Определение места однофазного замыкания на землю в высоковольтных линиях электроснабжения автоблокировки железных дорог.  Релейная защита и автоматика энергосистем, 2004: Сборник докладов.  М.: ВВЦ.  2004.  С. 88–93.
5. Пат. 94145 Україна, МПК G 01 R 31/08 (2011.01). Спосіб визначення відстані до місця однофазного замикання на землю або дефекту ізоляції в електричних мережах з ізольованою та компенсованою нейтраллю.  О.С. Миронов, М.Д. Дяченко, В.В. Бурлака, С.К. Бублик. Власник – Приазовський державний технічний університет. UA.  №а200908198; Заявл. 03.08.2009; Опубл. 10.02.2010, Бюл. № 3.
6. Пат. 116005 Україна, МПК (2017.01) G06F 11/00 / Мікропроцесорна система визначення відстані до місця замикання на землю в нерозгалуженій системі з ізольованою нейтраллю напругою 6-35 кВ.  Б.С. Стогній, М.Ф. Сопель, О.І., Гребченко М.В., Стретович В.М., Максимчук В.Ф., Стасюк О.І., Пилипенко Ю.В., Тутик В.Л.; Заявник та патентовласник мале приватне підприємство Анігер, UA.  №u2016 09336; Заявл. 08.09.2016; Опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.