Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.015

УДК 621.311:681.5+536.24

БАГАТОПОВЕРХОВІ БУДИНКИ ЯК АКТИВНІ СПОЖИВАЧІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

М.П. Тимченко*, Н.М. Фіалко, чл.-кор. НАН України
Інститут технічної теплофізики НАН України,
вул. Желябова, 2а, Київ-57, 03057, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* http://orcid.org/0000-0003-4426-713X

Показано доцільність використання взаємопов'язаних за допомогою «інтелектуальних електричних мереж» (ІЕМ) квартирних систем електропостачання (СЕП) і теплопостачання (СТП) у багатоповерхових будинках (БПБ) в якості кінцевих активних споживачів ІЕМ. Проаналізовано добовий графік навантаження (ДГН) в зимовий день 12.21.2016 і основні фактори його нерівномірності. Одержано показники, зіставні з даними 21.12.2005 р. Запропоновано засоби компенсації нерівномірності ДГН за допомогою трансформації традиційних споживачів-регуляторів у вигляді БПБ в активних споживачів на основі Smart Grid концепції. Паралельно функціонуючі та взаємодіючі СЕП БПБ і СТП БПБ інтерпретовано як складові мультиагентної системи управління великими мережевими ресурсами. Бібл. 10, рис. 2, табл. 2.
Ключові слова: Smart Grid, добовий графік навантаження, активний споживач, теплопостачання.

МНОГОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ КАК АКТИВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

М.П. Тимченко, Н.М. Фиалко, чл.-корр.
Институт технической теплофизики НАН Украины,
ул. Желябова, 2а, Киев-57, 03057, Украина

Показана целесообразность использования взаимосвязанных при помощи «интеллектуальных электрических сетей» (ИЭС) квартирных систем электроснабжения (СЭС) и теплоснабжения (СТС) в многоэтажных домах как конечных активных потребителях ИЭС. Проанализирован суточный график нагрузки (СГН) в зимний день 12.21.2016 и основные факторы его неравномерности. Получены показатели, сопоставимые с данными 21.12.2005 р. Предложены средства компенсации неравномерности СГН при помощи трансформации традиционных потребителей-регуляторов в виде многоэтажных домов (МЭД) в активных потребителей на основе Smart Grid концепции. Параллельно функционирующие и взаимодействующие СЭС МЭД и СТС МЭД интерпретированы как составляющие мультиагентной системы управления большими сетевыми ресурсами. Библ. 10, рис. 2, табл. 2.
Ключевые слова: Smart Grid, суточный график нагрузки, активный потребитель, теплоснабжение.

Література
1. Графік виробництва/споживання електроенергії в ОЕС України за 21 грудня 2016 року. http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=3417&urlNews=/pages/ua/ipsoperation.aspx
2. Денисюк С.П. Формування технологічного базису модернізації розподільних електричних мереж на основі концепції SmartGrid.  Енергетика: економіка, технології, екологія.  2012.  № 1.  С. 90–97.
3. Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2016 році http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/berezen/30.03.2017/p25_30-03-2017.pdf
4. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы / Под общ. ред. А.В. Кириленко.  К.: ІЕД НАН України, 2014.  409 с.
5. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими.  За заг. ред. О.В. Кириленка.  К.: ІЕД НАН України, 2016.  400 с.
6. Кириленко О. В., Денисюк С. П., Танкевич С. Є., Базюк Т. М. Інформаційне та нормативне забезпечення організації мультиагентного керування електроенергетичної системи із активним споживачем.  Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.  2016.  № 1.  С. 29–34.
7. Кириленко О.В., Якименко Ю.І., Жуйков В.Я., Денисюк С.П. Перетворювачі параметрів електроенергії в Smart системах енергетики.  Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України (Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конференції. Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС’10): Зб. наук. пр.  К.: ІЕД НАНУ, 2010.  C. 17–23.
8. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Баталов А.Г., Денисюк С.П. Технологічний базис інтелектуальної об’єднаної енергетичної системи України. / Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. (Спец. вип.) Ч. 1.  К.: ІЕД НАНУ, 2011. С. 20–31.
9. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення. Техн. електродинаміка.  2010.  № 6.  С. 44–50.
10. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні.  Техн. електродинаміка.  2012.  № 5. С. 52–67.