Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.037

УДК 621.311

ІМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ У СКЛАДІ ВІТРОВОЇ ТА СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

М.П. Кузнецов1, докт. техн. наук, О.В. Лисенко2, канд. техн. наук
1 – Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
вул. Гната Хоткевича, 20-а, Київ, 02094, Україна
2 – Таврійський державний агротехнологічний університет,
пр. Б. Хмельницького, 18, Мелітополь, Запорізька область, 72312, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Описано методику імовірнісного моделювання сумарної потужності вітрової та сонячної електростанцій. Для розрахунку параметрів математичної моделі було використано результати статистичного аналізу вітрової та сонячної енергії. За запропонованими моделями отримано значення швидкості вітру та сонячної інсоляції, які надалі перераховано у потужність електроенергетичного комплексу. Перевірку адекватності моделі сумісної роботи сонячної та вітрової електростанцій проведено шляхом порівняння із фактичними даними, отриманими за річний інтервал часу в суміжних районах Запорізької області. Розбіжність модельованих та фактичних значень виробленої енергії становила 1,5...2,5 % у середньомісячному вимірі. Бібл. 7, рис. 2, табл. 2.
Ключові слова: математична модель, вітроелектростанція, сонячна електростанція, швидкість вітру, сонячна радіація.

ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В СОСТАВЕ ВЕТРОВЫХ И СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Н.П. Кузнецов1, докт. техн. наук, О.В. Лысенко2, канд. техн. наук
1 – Институт возобновляемой энергетики НАН Украины,
ул. Гната Хоткевича, 20-а, Киев, 02094, Украина
2 –Таврический государственный агротехнологический университет,
пр. Б. Хмельницкого, 18, Мелитополь, Запорожская область, 72312, Украина

Описана предложенная методика вероятностного моделирования суммарной мощности ветровой и солнечной электростанций. Для расчета параметров математической модели были использованы результаты статистического анализа ветровой и солнечной энергии. По предложенным моделям получены значения скорости ветра и солнечной инсоляции, которые в дальнейшем были пересчитаны в мощность электроэнергетического комплекса. Проверка адекватности модели совместной работы солнечной и ветровой электростанций проведена путем сравнения с фактическими данными, полученными за годовой интервал времени в смежных районах Запорожской области. Расхождение смоделированных и фактических значений произведенной энергии составляло 1,5...2,5 % в среднемесячном измерении. Библ. 7, рис. 2, табл. 2.
Ключевые слова: математическая модель, ветроэлектростанция, солнечная электростанция, скорость ветра, солнечная радиация.


Література
1. Заключний звіт за договором про виконання науково-дослідної роботи № 06-4/2276-16 від 30.05.2016 р. між Державним підприємством Національна енергетична компанія України. Укренерго та ТОВ Карбон Емішн Партнершип. Визначення можливості забезпечення потреб національної економіки та суспільства у електричній енергії і потужності на середньострокову та довгострокову перспективу, з урахуванням безпеки постачання та стандартів операційної безпеки.
2. Кузнецов Н.П. Математическое моделирование работы ветровых электростанций. Альтернативная энергетика и экология. 2013. № 3. С. 79–83.
3. Кузнєцов М.П. Методи оцінки випадкових параметрів роботи енергосистем з інтегрованими вітровими електростанціями. Відновлювана енергетика. 2014. № 1. С. 59–64.
4. Моделирование случайных величин: Метод. указания / Сост. Н.Ю. Кропачева, А.С. Тихомиров. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. 47 с.
5. Кузнєцов М.М. Моделювання спільної роботи вітрової та сонячної електростанцій. Відновлювана енергетика. 2016. № 1. С. 12–16.
6. Лисенко О.В., Назаренко І.П. Статистичний аналіз потенціалу спільної роботи вітрової та сонячної електростанцій. Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2017. Вип. 186. С. 21–22.
7. Лисенко О.В. Статистичний аналіз сумарної дії вітрової та сонячної енергії. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference Topical Problems of Modern Science . November 18, 2017, Warsaw, Poland. Vol. 1. С. 6–11.