Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.005

УДК 621.316

ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНА ГУСТИНА СТРУМУ ДЛЯ КАБЕЛІВ НАПРУГОЮ 10-35 кВ, ЩО З’ЄДНУЮТЬ ПОТУЖНІ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ

В.М. Безручко1*, канд. техн. наук, Р.О. Буйний1**, канд. техн. наук, В.В. Зорін2, докт. техн. наук, А.О. Квицинський3, канд. техн. наук
1- Чернігівський національний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2- Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»,
вул. Борщагівська, 115, Київ, 03056, Україна
3- НПЦР ОЕС України НЕК «Укренерго»,
вул. Дорогожицька, 11/8, Київ, 04112, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3705-8543
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5432-2924

Для з’єднання потужних вітроенергетичних установок 1,5-5,5 МВт застосовуються кабельні лінії електропередавання напругою 10-35 кВ. Через високу вартість «зеленої» електричної енергії втрати в кабельних лініях електростанції можуть бути надто дорогими, тому під час проєктування необхідно вибирати такі перерізи жил кабелів, які забезпечать мінімум витрат інвестора за весь термін спорудження та експлуатації вітрової електростанції. Отримана аналітична залежність, яка дає змогу розрахувати економічно обґрунтовану густину струму для жил таких кабелів на напругу 10, 20 та 35 кВ за будь-якого тарифу на електричну енергію та тривалості максимальної генерації електростанції. Розрахована економічна густина струму для кабелів електричної мережі вітроелектростанцій за чинного «зеленого» тарифу та тарифу, що буде введено в Україні з 01.01.2025, за різної тривалості максимальної генерації за рік. Встановлено, що перерізи жил кабелів, які вибираються за чинними вимогами нормативних документів, будуть у 2-3 рази меншими, ніж вибрані за отриманою величиною економічної густини струму. Наведені в статті величини економічної густини струму дають змогу вибирати раціональні перерізи кабелів під час проєктування мереж вітрових електростанцій. Бібл. 4, рис. 2, табл. 1.
Ключові слова: кабельна лінія, вітрові електростанції, економічна густина струму.ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 10-35 КВ, СОЕДИНЯЮЩИХ МОЩНЫЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

В.М. Безручко1, канд. техн. наук, Р.А. Буйный1, канд. техн. наук, В.В. Зорин2, докт. техн. наук, А.А. Квицинский3, канд. техн. наук
1- Черниговский национальный технологический университет,
ул. Шевченко, 95, Чернигов, 14035, Украина,
2- Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ «КПИ им. И. Сикорского»,
ул. Борщаговская, 115, Киев, 03056, Украина
3- НПЦР ОЭС Украины НЭК «Укрэнерго»,
ул. Дорогожицкая, 11/8, Киев, 04112, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Для соединения мощных ветроэнергетических установок 1,5-5,5МВт применяются кабельные линии электропередачи напряжением 10-35 кВ. Из-за высокой стоимости «зеленой» электроэнергии потери в кабельных линиях электростанции могут быть слишком дорогими, поэтому во время проектирования необходимо выбирать такие сечения жил кабелей, которые обеспечат минимум затрат инвестора за весь срок эксплуатации и сооружения ветровой электростанции. Получена аналитическая зависимость, которая позволяет рассчитать экономически обоснованную плотность тока для жил таких кабелей на напряжение 10, 20 и 35 кВ при любой величине тарифа на электрическую энергию и продолжительности максимальной генерации электростанции. Рассчитана экономическая плотность тока для кабелей электрической сети ветроэлектростанций при действующем «зеленом» тарифе и тарифе, который будет введен в Украине с 01.01.2025, при разной продолжительности максимальной генерации на протяжении года. Установлено, что сечения жил кабелей, которые выбраны по требованиям действующих нормативных документов, будут в 2-3 раза меньше, чем выбранные по величине экономической плотности тока. Приведенные в статье величины экономической плотности тока позволяют выбирать рациональные сечения кабелей при проектировании сетей ветровых электростанций. Библ. 4, рис. 2, табл. 1.
Ключевые слова: кабельная линия, ветровые электростанции, экономическая плотность тока.

Література

1. ГКД 340.000.002-97. Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі. К.: Міненерго України, 1997. 53с.
2. Буйний, Р.О., Перепечений В.О., Зорін В.В. Регресійні залежності вартісних показників елементів електричних мереж напругою 10-35 кВ. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2017. № 7 (1229). С. 18-23. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.07.03
3. СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014. Методичні рекомендації з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження. К.: ДП «НЕК «Укренерго», 2014. 84с.
4. Величини "зелених" тарифів для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії. НКРЕКП: URL: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch /elektro/taryfy_na_vidpusk-elektro.pdf (дата звернення: 05.12.2019)

Надійшла 28.02.2020

 

PDF