Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.072

УДК 621.35.035

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ ДВОФАЗНОЇ ІНДУКЦІЙНОЇ КАНАЛЬНОЇ ПЕЧІ

О.І. Бондар*, канд. техн. наук, О.І. Глухенький**, канд. техн. наук, Ю.М. Гориславець***, докт.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр.Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1678-8862
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-5053-5677
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-1668-4972

Сформульовано тривимірну математичну модель для дослідження електромагнітного поля індукційної канальної печі за умови заданих напруг на індукторах. Підтверджено адекватність моделі шляхом співставлення розрахованих електромагнітних параметрів з експериментальними даними, отриманими на промисловій печі. Для двофазної індукційної канальної печі визначено вплив фазового кута між напругами на індукторах на енергетичні та електромагнітні параметри печі. Бібл. 5, рис. 4, табл. 1.
Ключові слова: індукційна канальна піч, математичне моделювання, електромагнітні параметри, фазовий кут між напругами живлення.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХФАЗНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ КАНАЛЬНОЙ ПЕЧИ

А.И. Бондарь, канд. техн. наук, А.И. Глухенький, канд. техн. наук, Ю.М. Гориславец, докт.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сформулирована трехмерная математическая модель для исследования электромагнитного поля индукционной канальной печи при заданных напряжениях на индукторах. Подтверждена адекватность модели путем сопоставления рассчитанных электромагнитных параметров с экспериментальными данными, полученными на промышленной печи. Для двухфазной индукционной канальной печи определено влияние фазового угла между напряжениями на индукторах на энергетические и электромагнитные параметры печи. Библ. 5, рис. 4, табл. 1.
Ключевые слова: индукционная канальная печь, математическое моделирование, электромагнитные параметры, фазовый угол между напряжениями питания.

Фінансується за держбюджетними темами «Розробити електромагнітні та напівпровідникові системи модульної структури для енергоефективної термообробки металевих розплавів і деталей» (шифр «ЕЛТЕРМ-П»), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ НАН України від 29.05.2018 р., протокол № 9, державний реєстраційний номер роботи 0119U001212 та «Розвиток теорії, розроблення методів інтелектуалізації технологічних процесів та засобів керування, моніторингу, діагностування і вимірювання в електроенергетичних та електротехнічних системах» (шифр «ІНТЕХЕН-2»), що виконується відповідно до Постанови Президії НАН України від 18.12.2019 р. № 339 (в рамках договору № 3-137/01-20 від 02.01.2020 р.), державний реєстраційний номер роботи 0120U002125. КПКВК 6541030.Література
1. Иванова Л.И., Гробова Л.С., Сокунов Б.А. Индукционные канальные печи. Екатеринбург: Изд-во УГТУ. УПИ. 2002. 105 с.
2. UPCAST. URL: http://www.upcast.com, Finland. (дата звернення: 15.05.2020)
3. Фарбман С.А., Колобнев И.Ф. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов. М.: Металлургия. 1968. 496 с.
4. Гориславець Ю.М. Математичне моделювання електромагнітних процесів в індукційних канальних печах. Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2007. № 597. С. 61–65.
5. Comsol Multiphysics. URL: https://www.comsol.com/. (дата звернення: 15.05.2020)

Надійшла 18.05.2020

PDF