Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.114

УДК 621.31+620.9.001

ФОРМУВАННЯ НАВЧАЮЧИХ СУКУПНОСТЕЙ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З УРАХУВАННЯМ РЕЗУЛЬТАТАТІВ ЙОГО ВІБРОУДАРНИХ ВИПРОБУВАНЬ

О.В. Бондарчук2, канд. техн. наук, М.В. Мислович1*, докт. техн. наук, Т.Г. Соболевська2, В.В. Твердяков1, канд. техн. наук, Б.О. Трощинський2
1-Інститут електродинаміки НАН України
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
2-Київський національний університет будівництва і архітектури,
пр. Повітрофлотський, 31, Київ, 03037, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6245-7917

Наведено основні вимоги до систем діагностування електроенергетичного обладнання з урахуванням концепції Smart Grid. Розглянуто деякі результати, що стосуються питань утворення вібраційних діагностичних сигналів у окремих вузлах електротехнічного обладнання за допомогою ударних впливів. Запропоновано основні складові до інформаційного забезпечення для систем діагностики електротехнічного обладнання, беручи до уваги основні вібраційні складові, що утворюються за зовнішнього ударно-вібраційного збудження досліджуваних об’єктів. Розглянуто деякі складові цього забезпечення, серед яких – математичні моделі діагностичних сигналів, а також моделі, що описують багаторезонансну структуру вібрацій досліджуваних вузлів електротехнічного обладнання. Запропоновано та досліджено форми представлення навчаючих сукупностей, що відповідають певним технічним станам вузлів електротехнічного обладнання, зважаючи на багаторезонансну структуру їх вібрацій. Бібл. 11, рис. 16.
Ключові слова: електротехнічне обладнання, система діагностики, концепція Smart Grid, навчаюча сукупність.ФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СОВОКУПНОСТЕЙ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТАТОВ ЕГО ВИБРОУДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

О.В. Бондарчук2, канд. техн. наук, М.В. Мыслович1, докт. техн. наук, Т.Г. Соболевская2, В.В. Твердяков1, канд. техн. наук, Б.О. Трощинский2
1-Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
2-Киевский национальный университет строительства и архитектуры,
пр. Воздухофлотский, 31, Киев, 03037, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Приведены основные требования к системам диагностики электроэнергетического оборудования с учётом концепции Smart Grid.. Рассмотрены некоторые результаты, касающиеся вопросов возникновения вибрационных диагностических сигналов в отдельных узлах электротехнического оборудования с помощью ударных влияний. Предложены основные составляющие информационного обеспечения для систем диагностики электротехнического оборудования с учётом основных вибрационных составляющих, которые возникают при внешнем ударно-вибрационном возбуждении исследуемых объектов. Рассмотрены определённые составляющие этого обеспечения, среди которых математические модели диагностических сигналов, а также модели, которые описывают многорезонансную структуру вибраций исследуемых узлов электротехнического оборудования. Предложены и исследованы формы представления обучающих совокупностей, которые соответствуют определённым техническим состояниям узлов электротехнического оборудования и учитывают многорезонансную структуру их вибраций. Библ. 11, рис. 16.
Ключевые слова: электротехническое оборудование, система диагностики, концепция Smart Grid, обучающая совокупность.

Фінансується за держбюджетною темою «Розробити нові моделі та методи дослідження електродинамічних процесів в електроенергетичному устаткуванні (генератори, трансформатори, двигуни власних потреб та ін.) для вирішення задач підвищення його надійності, контролю і діагностики» (Комплекс-4), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ від 07.07.2015 протокол № 16. Державний реєстраційний номер 0115U004398.Література
1. Шеберстов А.И. Состояние тепловых электростанций Украины, перспективы их обновления и модернизации. Енергетика та електрифікація. 2004. № 12. С. 1–6.
2. Шидловський А.К., Мацевитий Ю.М. Проблеми електроенергетики України. Техн. електродинаміка. Темат. вип.Проблеми сучасної електротехніки. 2006. Ч.1. С. 3–7.
3. Бабак С.В., Мыслович М.В., Сысак Р.М. Статистическая диагностика электротехнического оборудования. К.: Ин-т электродинамики НАН Украины, 2015. 456 с.
4. Биргер И.А. Техническая диагностика. М.: Машиностроение, 1978. 211 с.
5. Гуляев В.А. Вычислительная диагностика. К.: Наукова думка, 1992. 232 с.
6. Технические средства диагностирования. М.: Машиностроение, 1989. 672 с.
7. Марченко Б.Г., Мыслович М.В., Целина В.Н. Ударная диагностика шихтованных магнитопроводов. Киев, 1993. 40 с. (Препр./АН Украины. Ин-т электродинамики; 745).
8. Мислович М.В., Федоза О.О. Обґрунтування діагностичних ознак для визначення технічного стану електротехнічного обладнання з використанням інформаційно-вимірювальної системи ударної діагностики. Вісник національного універстету Львівська політехніка. Електроенергетичні та електромеханічні системи. 2001. № 421. С. 116-120.
9. Мислович М.В., Сисак Р.М. Про деякі особливості побудови інтелекту¬альних багаторівневих систем технічної діагностики електроенерге¬тичних об’єктів. Техн. електродинаміка. 2015. № 1. С. 78–85.
10. Городжа К.А. Автоматизована система статистичної віброударної діагностики електротехнічного обладнання: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. КНУБА. Київ. 2013. 175 с.
11. Герцик С.М. Комп’ютеризована система діагностики вузлів електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.05. Ін-т електродинаміки НАН України, Київ. 2019. 182 с.

Надійшла 25.02.2020

PDF