Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.052

УДК 621.3:539.3

ТОРЦЕВИЙ ЦИЛІНДРИЧНИЙ ІНДУКТОР З ФЕРОМАГНІТНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОЇ СТРУМОВОЇ ОБРОБКИ ПЛОЩИННОГО ПРОКАТУ МЕТАЛУ

А.П. Ращепкін*, докт. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3308-8032

Розроблено метод аналізу електромагнітних процесів у торцевому циліндричному індукторі з феромагнітним осердям для безконтактного збудження в оброблюваному металі імпульсів струму високої густини шляхом використання електропластичного ефекту в методах пластичної деформації, заснованих на додатковому впливі на матеріал струмом високої густини. Визначення електричних параметрів індуктора виконано комп’ютерним моделюванням з використанням методу скінченних елементів. Збудження імпульсу струму в індукторі досягалось шляхом розряду конденсатора з використанням керованого тиристора та за наявності шунтуючого конденсатор діода. Нестаціонарні, нелінійні електромагнітні процеси розряду в колі розглянуто з використанням відомих у теоретичній електротехніці залежностей шляхом чисельного вирішення нелінійних рівнянь, а розподіл густини струму в металі – методом скінченних елементів. Бібл. 5, рис. 8.
Ключові слова: електропластична деформація, нелінійні та нестаціонарні електророзрядні процеси, однополярні імпульси струму.ТОРЦЕВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ИНДУКТОР С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ ТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОСКОГО ПРОКАТА МЕТАЛЛОВ

А.П. Ращепкин, докт. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Разработан метод анализа электромагнитных процессов в торцевом цилиндрическом индукторе с ферромагнитным сердечником для бесконтактного возбуждения в обрабатываемом металле импульсов тока высокой плотности применительно к использованию электропластического эффекта в специальных методах пластической деформации, основанных на дополнительном воздействии на материал током высокой плотности. Определение электрических параметров индуктора выполнено компьютерным моделированием с использованием метода конечных элементов. Возбуждение импульса тока в индукторе осуществлялось путем разряда конденсатора с использованием управляемого тиристора и при наличии шунтирующего конденсатор диода. Нестационарные, нелинейные электромагнитные процессы разряда в цепи рассмотрены с использованием известных в теоретической электротехнике зависимостей путем численного решения нелинейных уравнений, а распределение плотности тока в металле – методом конечных элементов. Библ. 5, рис. 8.
Ключевые слова: электропластическая деформация, нелинейные и нестационарные электроразрядные процессы в индукторе, однополярные импульсы тока.

Фінансується за рахунок держбюджетної теми «Розвиток теорії електрофізичних процесів в імпульсних системах електрофізичної обробки електропровідних середовищ» (шифр «Бар’єр 2»), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ Президії НАН України 04.07.2017 р., протокол №2. Державний реєстраційний номер теми 0117U007714.Література
1. Баранов Ю.В., Троицкий О.А., Авраамов Ю.С., Шляпин А.Д. Физические основы электроимпульсной и электропластической обработок и новые материалы. Москва: МГИУ. 2001. 844 с.
2. Васильев М.А. Особенности пластической деформации металлов и сплавов в магнитном поле. Обзор. Успехи физики металлов. 2007. Т. 8. С. 65-105. DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.08.01.065
3. Comsol multiphysics. http://www.comsol.com/ (дата звернення: 10.07.2019)
4. Постников И.М. Проектирование электрических машин. Киев: Гос. Изд. Тех. Лит. УССР. 1962. 736 с.
5. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. Т. 2. Москва-Ленинград: Энергия. 1966. 407 с.

Надійшла 02.12.2019

PDF