Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.031

УДК 621.311 + 621.3.001.57

МІНІМІЗАЦІЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПУСКОВИХ СТРУМІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ПАРАМЕТРИ РЕЖИМУ «СЛАБКОЇ» ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

О.Ф. Буткевич1,2*, докт. техн. наук, О.І. Чиженко1**, докт. техн. наук, І.В. Трач1***, канд. техн. наук
1-Інститут електродинаміки НАН України
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
2-Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,
пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6613-0911
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1178-0036
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3345-2324

Запропоновано схему технічного рішення пристрою для прямого пуску асинхронного двигуна (АД) від «слабкої» електричної мережі (ЕМ). Такий пристрій зменшує негативний вплив пускового струму АД на параметри режиму ЕМ. Показано, що запропоноване рішення має переваги у порівнянні з відомими рішеннями такого ж призначення. Бібл. 9, рис. 4, табл. 1.
Ключові слова: електрична мережа, прямий пуск асинхронного двигуна, тиристорний регульований компенсатор.МИНИМИЗАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ПУСКОВЫХ ТОКОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА «СЛАБОЙ» ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

А.Ф. Буткевич1,2, докт. техн. наук, А.И. Чиженко1, докт. техн. наук, И.В. Трач1, канд. техн. наук
1Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
2-Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского”,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Предложена схема технического решения устройства для прямого пуска асинхронного двигателя (АД) от «слабой» электрической сети (ЭС). Такое устройство уменьшает негативное влияние пускового тока АД на параметры режима ЭС. Показано, что предложенное решение имеет преимущества по сравнению с известными решениями такого же назначения. Библ. 9, рис. 4, табл. 1.
Ключевые слова: электрическая сеть, прямой пуск асинхронного двигателя, тиристорный регулируемый компенсатор.

Фінансується за рахунок держбюджетної теми «Методи та засоби моделювання й обробки інформації при моніторингу електроенергетичних систем» (шифр «ІНТЕЛМЕР- 2»), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ Президії НАН України 08.11.2016 р., протокол № 16. Державний реєстраційний номер теми 0117U002583.Література
1. Softstarter Handbook. URL: https://library.e.abb.com/public/6b4e1a3530814df0c12579bb0030e58b/1SFC132060M0201.pdf
2. When to use a Soft Starter or an AC Variable Frequency Drive. Rockwell Automation Publication 150-WP007A-EN-P. October 2014. 22 p. URL: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/150-wp007_-en-p.pdf
3. Selecting the right strategy for starting large motors. Application edge. 2016. Vol. 1, No 3. URL: https://www.tmeic.com/sites/default/files/assets/files/library/Application%20Edge-v1i3-Start-ing%20Large%20Motors.pdf
4. Singh B., Singh B.N., Chandra A., Al-Haddad K., Pandey A., Kothari D.P. A review of Single-phase improved power quality AC-DC converters. IEEE Trans. On indust. Electron. 2003. Vol. 50. Issue 5. Pp. 962–981. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2003.817609
5. Singh B., Singh B.N., Chandra A., Al-Haddad K., Pandey A., Kothari D.P. A review of three-phase improved power quality AC-DC converters. IEEE Trans. on indust. electron. 2004. Vol. 51. No 3. Pp. 641–660. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2004.825341
6. Чиженко О.І., Трач І.В. Коригування режиму слабкої електричної мережі при запуску від неї електродвигуна зіставної потужності. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2017. Вип. 48. С. 27–32. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.027
7. Буткевич О.Ф., Чиженко О.І., Попович О.М., Трач І.В. Вплив FACTS на режим електричної мережі за прямого пуску потужної асинхронної машини у складі комплексного навантаження. Технічна електро-динаміка. 2018. № 6. С. 62–68.
8. Butkevych O., Chyzhenko O., Popovych O., Trach I., Golovan I. A Study of Transitional Modes of the Elec-tric Network with the Powerful Electromechanical Load and FACTS. Energy Smart Systems (ESS) 2019 IEEE 6th International Conference. 2019. Рp. 261–266. DOI: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764223
9. Чиженко О.І., Рибіна О.Б., Трач І.В. Напівпровідниковий регулятор для керування режимами мережі в разі прямого запуску асинхронних двигунів зіставної потужності. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2019. Вип. 54. С. 95–102. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.095 

Надійшла 28.02.2020

PDF