Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.005

УДК 621.314

ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Д.О. Малахатка*, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0515-5450

Розглянуто аспекти застосування гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів для створення на їх основі локальних ділянок електропостачання, які використовують параметричні фільтри струмів нульової послідовності для створення штучної нейтралі в низьковольтній мережі з метою забезпечення комплексного дотримання показників якості напруги в місці підключення відповідальних електроприймачів. Створено імітаційну модель трифазної чотирипровідної мережі з локальними ділянками електропостачання, яка дає змогу оцінити показники якості напруги в разі підключення до неї нелінійних та несиметричних навантажень. Результати імітаційного моделювання підтвердили ефективність побудови локальних систем електропостачання на основі використання зазначених перетворювачів відповідно до норм діючих міжнародних стандартів з електромагнітної сумісності в місці підключення групи відповідальних електроприймачів. Бібл. 8, рис. 5.
Ключові слова: електромагнітна сумісність, якість напруги, гібридний фільтрокомпенсуючий перетворювач, локальна система електропостачання, відповідальний електроприймач.ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Д.А. Малахатка, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Рассмотрены аспекты применения гибридных фильтрокомпенсирующих преобразователей для создания на их основе локальных участков электроснабжения, которые используют параметрические фильтры токов нулевой последовательности для создания искусственной нейтрали в низковольтной сети с целью обеспечения комплексного соблюдения показателей качества напряжения в месте подключения ответственных электроприемников. Создана имитационная модель трехфазной четырехпроводной сети с локальными участками электроснабжения, которая позволяет оценить показатели качества напряжения при подключении к ней нелинейных и несимметричных нагрузок. Результаты имитационного моделирования подтвердили эффективность построения локальных систем электроснабжения на основе использования указанных преобразователей в соответствии с нормами действующих международных стандартов по электромагнитной совместимости в месте подключения группы ответственных электроприемников. Библ. 8, рис. 5.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, качество напряжения, гибридный фильтрокомпенсирующий преобразователь, локальная система электроснабжения, ответственный электроприёмник.

Фінансується за держбюджетною темою «Розвинути теорію та розробити заходи і технічні засоби забезпечення відповідно до міжнародних вимог електромагнітної сумісності та комплексного підвищення якості електроенергії в електричних мережах з нелінійними навантаженнями і джерелами розосередженої генерації» (шифр «Емісія-2»), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ 18.11.2014 р., протокол №16. Державний реєстраційний номер теми 0115U002608.Література
1. Жаркін А.Ф., Палачов С.О., Шкляр Т.Б. Аналіз ефективності застосування пасивних фільтрових коригувальних пристроїв в низьковольтних електричних мережах України. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2014. № 9 (128). С. 153–160.
2. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О. та ін. Забезпечення електромагнітної сумісності в локальних електричних мережах. Вісник НТУ «ХПІ». 2018. Вип. 26. Т. 1. С. 174–183. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.24
3. Малахатка Д.О. Силові схеми гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2016. Вип. 45. С. 92–101.
4. Herrera R.S., Salmeron P., Kim H. Instantaneous reactive power theory applied to active power filter compensation: Different approaches assessment and experimental results. IEEE Transactions on Industrial. Electronics. Jan. 2008. Vol. 55. No. 1. Pp. 184–196. DOI : https://doi.org/10.1109/TIE.2007.905959
5. Samal S., Hota K., Barik K. Harmonics mitigation by using shunt active power filter under different load condition. Signal Processing, Communication, Power and Embedded System. 2016. Pp. 94–98. DOI: https://doi.org/10.1109/SCOPES.2016.7955598
6. Tali M., Essadki A., Nasser N. Harmonic detection methods of Shunt Active Power Filter under unbalanced loads. International Renewable and Sustainable Energy Conference. 2016. Pp. 1017–1023. DOI: https://doi.org/10.1109/IRSEC.2016.7984003
7. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введ. в Украине 01.01.2000 и действует в Украине (Межгосударственный стандарт стран СНГ). Киев: ИПК Изд-во стандартов, 1999.
8. ДСТУ EN 50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності. Держспоживстандарт України. 2014. 27 с.

Надійшла 16.10.2019

 

PDF