Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.019

УДК 621.311.1

РОЗРОБКА МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ АНОРМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З МЕТОЮ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

В.Г. Кузнецов*, чл.-кор. НАН України, Ю.І. Тугай**, докт. техн. наук, В.І. Кошман***, канд. техн. наук, В.В. Кучанський****, канд. техн. наук, Л.Р. Сабарно*****, канд. техн. наук, І.Ю. Тугай******, канд. техн. наук, О.Г. Шполянський*******, канд. техн. наук, Д.А. Нікішин
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5399-2942
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0704-1863
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-6473-9478
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-8648-7942
***** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-2153-2183
****** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7261-4277
******* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0167-2234

Розглянуто особливості оптимізації анормальних режимів електричних мереж різного рівня ієрархії з метою підвищення надійності, ефективності та якості електропостачання. Особливу увагу приділено несиметричним режимам, в яких параметри сягають небезпечних екстремальних значень. Уточнено моделі електричних мереж та їх елементів з урахуванням особливостей сучасного обладнання та схем побудови. Розроблено нові методи аналізу в умовах наявності в електричних мережах джерел спотворень параметрів режиму. Запропоновано до реалізації засоби корекції та нормалізації анормальних режимів. Досліджено особливості роботи засобів протиаварійної автоматики за наявності в електричній мережі джерел розосередженої генерації. Реалізація розроблених методів та моделей дасть змогу електричним мережам забезпечити виконання постійно зростаючих вимог до електропостачання сучасних і перспективних споживачів. Бібл. 12.
Ключові слова: електричні мережі, моделювання, анормальний режим, резонансні перенапруги, аперіодична складова, джерела розосередженої генерації.РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА АНОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ

В.Г. Кузнецов, чл.-корр. НАН Украины, Ю.И. Тугай, докт. техн. наук, В.И. Кошман, канд. техн. наук, В.В. Кучанский, канд. техн. наук, Л.Р. Сабарно, канд. техн. наук, И.Ю. Тугай, канд. техн. наук, А.Г. Шполянский, канд. техн. наук, Д.А. Никишин
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Рассмотрена оптимизация анормальных режимов электрических сетей различного уровня иерархии с целью повышения надежности, эффективности и качества электроснабжения. Особое внимание уделено несимметричным режимам, в которых параметры достигают опасных экстремальных значений. Выполнено уточнение моделей электрических сетей и их элементов с учетом особенностей современного оборудования и схем. Разработаны новые методы анализа для условий наличия в электрических сетях источников искажений. Предложены средства коррекции и нормализации анормальных режимов. Исследованы особенности работы средств противоаварийной автоматики при наличии в электрической сети источников рассредоточенной генерации. Реализация разработанных методов и моделей позволит электрическим сетям обеспечить выполнение постоянно растущих требований к электроснабжению современных и перспективных потребителей. Библ. 12.
Ключевые слова: электрические сети, моделирование, анормальный режим, резонансные перенапряжения, апериодическая составляющая, источники рассредоточенной генерации.

Література
1. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Шполянський О.Г., Тугай І.Ю. Використання динамічних та нечітких математичних моделей при аналізі якості електричної енергії. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2014. Вип. 38. С. 130–136.
2. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В., Лиховид Ю.Г., Мельничук В.А. Резонансні перенапруги у несинусоїдному режимі магістральної електричної мережі. Електротехніка та електромеханіка 2018. № 2. С. 69–73. DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.2.12
3. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В. Вплив коронного розряду на кратність внутрішніх перенапруг у магістральних електричних мережах. Технічна електродинаміка. 2017. № 6. С. 55–60. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.06.055
4. Тугай Ю.І., Ганус О.І., Старков К.О. Комутаційні перенапруги у трансформаторах напруги. Технічна електродинаміка. 2016. № 5. С. 73–75. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.073
5. Кошман В.І., Сабарно Л.Р., Севастюк І.М. Пристрій захисту розподільної електричної мережі від обриву проводу. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2015. Вип. 40. С. 44–48.
6. Сабарно Л.Р. Кошман В.І., Севастюк І.М. Дослідження дугових перенапруг у випадку одно- і двофазних замикань на землю у розподільній мережі з ізольованою нейтраллю. Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК. 2017. № 1(6). С. 17-21.
7. Тугай Ю.І. Нормалізація режимів електричних мереж при паралельній роботі. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2015. Вип. 40. С. 10–14.
8. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Нікішин Д.А. Оптимізація режимів сучасних систем електропостачання АПК. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 164. С. 44–45.
9. Тугай Ю.І., Демов О.Д., Нікішин Д.А., Півнюк Ю.Ю. Декомпозиція електричних мереж при оптимізації реактивних потужностей. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2018. Вип. 50. С. 11–15.
10. Кузнецов В.Г. Тугай Ю.І., Шполянський О.Г. Аналіз передумов пошкодження елегазових вимикачів у електричних мережах 750 кВ. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2017. Вип. 47. С. 16–22. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.47.016
11. Тугай Ю.І., Нікішин Д.А., Гай А.В. Статистична модель для аналізу надійності систем електропостачання. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2018. Вип. 195. С. 7–8.
12. Козирський В.В., Тугай І.Ю., Тютюнник Ф.О. Про використання тензорного аналізу в задачах визначення запасу статичної стійкості електричних систем за наявності джерел розподіленої генерації. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2018. Вип. 50. С. 23–27.

Надійшла 22.08.2019

PDF