Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.013

УДК 621.391

ПІДВИЩЕННЯ СТАЛОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗДРОТОВОЇ ГІБРИДНОЇ ТОПОЛОГІЇ

П.В. Анахов
ДП "НЕК "Укренерго",
вул. Симона Петлюри, 25, Київ, 01032, Україна,
е-mail: Anahov.pv@ua.energy

Старіння обладнання, кліматичні зміни, зростання масштабів господарської діяльності, війна на Донбасі обумовлюють підвищену аварійність відомчої телекомунікаційної мережі енергетичної системи за рахунок руйнівної дії цих численних дестабілізуючих факторів. Робота мережі за таких обставин визначається її сталістю, забезпечення якої полягає в збереженні функціонування в разі виходу з ладу частини елементів. Міжнародна спілка електрозв’язку для підвищення сталості рекомендує застосування у вільному просторі гібридної радіо-оптичної технології передавання. Розглянуто архітектуру телекомунікаційної мережі з гібридною топологією. Показано, що сталість мережі забезпечують сталість і зв'язність технічних засобів, співвідношення сигнал/завада, величина часткового перетворення енергії. Бібл. 11, рис. 1, табл. 3.
Ключові слова: дестабілізуючий фактор, резервування в мережі, реконфігурація мережі, сталість засобів, сумісність засобів.ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГИБРИДНОЙ ТОПОЛОГИИ

П.В. Анахов
ГП "НЭК "Укрэнерго",
ул. Симона Петлюры, 25, Киев, 01032, Украина,
е-mail: Anahov.pv@ua.energy

Старение оборудования, климатические изменения, рост масштабов хозяйственной деятельности, война на Донбассе обусловливают повышенную аварийность телекоммуникационной сети за счет разрушительного действия этих многочисленных дестабилизирующих факторов. Работа сети при таких обстоятельствах определяется ее устойчивостью, обеспечение которой заключается в сохранении работы при выходе из строя части элементов. Международный союз электросвязи для повышения устойчивости сети рекомендовал применение в свободном пространстве беспроводной гибридной радиооптической технологии передачи FSO/RF. Также перспективной телекоммуникационной технологией, которая позиционируется для расширения радиочастотного спектра волн сетей доступа, считают беспроводную оптическую связь Li-Fi. Архитектура сети с гибридной топологией в дополнение к временному и частотному мультиплексированию каналов связи поддерживает мультиплексирование с разделением сигналов по физической природе и средах передачи. Исследования показали улучшение устойчивости функционирования телекоммуникационной сети энергетической системы после внедрения беспроводной гибридной топологии за счет следующих действий: 1) наращивания разветвленности и увеличение резервных линий связи сети с целью увеличения ее показателей связности до требуемых значений; 2) переключения в различных атмосферных условиях между каналами с разной физической природой, что обусловливает выбор канала с меньшим ослаблением сигнала, замиранием, рассеянием энергии; эти действия оборачиваются повышением уровня полезного сигнала и увеличением отношения сигнал/шум; 3) использования в различных атмосферных условиях радио и оптического оборудования с низкой величиной частичного преобразования энергии, что обусловливает высокую совместимость средств телекоммуникаций. Библ. 11, рис. 1, табл. 3.
Ключевые слова: дестабилизирующий фактор, резервирование в сети, реконфигурация сети, устойчивость средств, совместимость средств.

Література
1. Технічна політика ДП "НЕК "Укренерго" у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж. СОУ НЕК 20.261:2018 Київ: ДП "НЕК "Укренерго". 2018. 114 с.
2. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки. ГОСТ Р 53111-2008. Москва: Стандартинформ, 2009. 16 с.
3. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. Санкт-Петербург: БХВ. Петербург, 2006. 704 с.
4. Recommendation ITU-R P.1817-1.02.2012 Propagation data required for the design of terrestrial free-space optical links. Geneva: ITU, 2007. 17 p.
5. Report ITU-R SM.2422-0.06/2018. Visible light for broadband communications. SM Series, Spectrum management. Geneva: ITU, 2007. 16 p.
6. Recommendation ITU-R P.1814* 08.2007 Prediction methods required for the design of terrestrial free-space optical links.Question ITU-R 228/3. Geneva: ITU, 2007. 12 p.
7. Recommendation ITU-T G.872.01.201 Series G: transmission systems and media, digital systems and networks. Digital networks. Optical transport networks. Architecture of optical transport networks. Geneva: ITU, 2007. 61 p.
8. Анахов П.В. Збільшення пропускної спроможності ділянки телекомунікаційної мережі за рахунок просторово-енергетичного мультиплексування. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2017. Т. 19, № 1. С. 50–54.
9. Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій. НП 306.2.202-2015. 22.07.2015. № 140.
10. Барабаш О.В., Бодров С.В., Мусієнко А.П. Аналіз побудови мережі відеоконтролю пунктів митного спостереження на основі функціонально стійкої системи. Зв’язок. 2014. № 2. С. 8–11.
11. Santamarina J. C., Fratta D. Dynamic energy coupling. Electro-seismic and Seismo-electric effects. Transport in Porous Media. 2003. Vol. 50, No. 1–2. Pp. 152–178. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1020648204185 .

Надійшла 11.06.2019

PDF