Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.080

УДК 621.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРА STM32F051K8T6

Є.О. Зайцев, канд. техн. наук, А.С. Левицький, докт. техн. наук., Б.А. Кромпляс, канд. техн. наук, М.В. Панчик, асп.
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03057, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наведено результати експериментального дослідження впливу магнітного поля промислової частоти на стабільність функціонування мікроконтролера. Останній призначений для розробки нових типів комп’ютеризованих вимірювачів параметрів механічних дефектів потужних генераторів із оптико-електронними елементами, що можуть працювати в умовах сильних магнітних полів промислової частоти. Розроблено та використано для експериментальних досліджень спеціальний стенд та відповідні алгоритми тестування. Отримано експериментальні результати для розрахунку залежності параметрів значення індукції в повітряному зазорі тестового осердя стенду від змінної напруги, що подається на неї. Встановлено, що внесення мікроконтролера серії Cortex-M0 в магнітне поле з величиною магнітної індукції від 0,1 до 0,6 Т не впливає на стабільність його функціонування. Бібл. 14, рис. 6, табл. 3.
Ключові слова: генератор, вимірювання, експериментальні дослідження, магнітне поле, промислова частота, тангенціальна складова.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32F051K8T6

Е.А. Зайцев, канд. техн. наук, А.С. Левицкий, докт. техн. наук, Б.А. Кромпляс, канд. техн. наук, М.В. Панчик, асп.
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03057, Украина

Приведены результаты экспериментальных исследований влияния магнитного поля промышленной частоты на стабильность функционирования микроконтроллера. Последний предназначен для разработки новых типов компьютеризированных измерителей параметров механических дефектов мощных генераторов с оптико-электронными элементами, которые могут работать в условиях сильных магнитных полей промышленной частоты. Разработаны и использованы для экспериментальных исследований специальный стенд и соответствующие алгоритмы тестирования. Получены экспериментальные результаты для расчета зависимости параметров значения индукции в воздушном зазоре тестового сердечника стенда от переменного напряжения, подаваемого на нее. Установлено, что внесение микроконтроллера серии Cortex-M0 в магнитное поле с величиной магнитной индукции от 0,1 до 0,6 Т не влияет на стабильность его функционирования. Библ. 14, рис. 6, табл. 3.
Ключевые слова: генератор, измерение, экспериментальные исследования, магнитное поле, промышленная частота, тангенциальная составляющая.

Література
1. ДСТУ 2465-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи випробувань (IEC 61000-4-8:1993) [Чинний від 1995-01-01]. Київ, 1995. 31с.
2. Вощинський К.В., Левицький А.С., Сорокіна Н.Л. Вплив електромагнітної обстановки ГЕС на контрольно-вимірювальну апаратуру. Гідроенергетика України. 2015. № 1-2. С. 33–36.
3. СТУ ІЕС 61000 «Електромагнітна сумісність».
4. НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій».
5. Zaitsev I.O., Levytskyi A.S., Kromplyas B.A. Characteristic of capacitive sensor for the air gap control system in the hydrogenerator. 2017 IEEE First Ukraine Conference On Electrical And Computer Engineering (UKRCON) May 29 – June 2, 2017 Kyiv, Ukraine. 2017. Pp. 390–394.
6. Liang Z.H., Zhou C.L., Zhao S.G. et al. Analysis of Temperature Effect on Electromagnetic Susceptibility of Microcontroller, Proc. of 2015 Asia-Pacific Conference on Enviromnental Electromagnetics(CEEM2015), Nov 4–7, 2015. Hangzhou, China. Pp. 312–315.
7. Лебедев А. В. Методы и аппаратно-программные средства функционального тестирования СБИС микроконтроллеров при проведении радиационных испытаний на дозовые воздействия: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05. Москва, 2009. 32 с.
8. Кенсицький О.Г., Кромпляс Б.А., Левицький А.С., Федоренко Г.М. Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС: Київ: НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. Чорнобиль (Київ. обл.), 2016. 136 с.
9. Гуревич В.И. Проблема электромагнитных воздействий на микропроцессорные устройства релейной защиты. Часть 1. Компоненты и технологии. 2010. № 2. С. 60–64.
10. Гуревич В.И. Проблема электромагнитных воздействий на микропроцессорные устройства релейной защиты. Часть 2. Компоненты и технологии, 2010. № 3. С. 91–96.
11. Гуревич В.И. Проблема электромагнитных воздействий на микропроцессорные устройства релейной защиты. Часть 3. Компоненты и технологии, 2010. № 4. С. 46–51.
12. Комаров Е.В., Покровский А.Д., Сергеев В.Г. Испытание магнитных материалов и систем. Москва: Энергоатомиздат, 1984. 376 с.
13. ДСТУ 2793-94. Сумісність технічних засобів електромагніта. Стійкість до потужних електромагнітних завад. Загальні положення [Чинний від 1995-07-01]. Київ: Держстандарт України, 1994. 15 с.
14. ДСТУ 2862-94. Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги. [Чинний від 01.01.1996]. Київ: Держстандарт України, 1995. 86 с.

Надійшла 24.01.2019

PDF