Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.033

УДК 621.313.333

ПРОЕКТУВАННЯ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ ПРОПОРЦІЙНОГО ПЕРЕРАХУНКУ

О.В. Бібік, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03057, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Запропоновано на етапі попереднього проектування вентильно-індукторних двигунів (ВІД) використання методики пропорційного перерахунку для визначення їх конструктивних даних згідно з номінальними значеннями потужності і частоти обертання ротора. Методика базується на зв'язку енергетичних показників машин базової і нової, яка геометрично їй подібна, з їх лінійними розмірами, струмом, числом витків і активним опором обмотки. Розроблено ВІД з конфігурацією 6/4 потужністю 100 Вт і частотою обертання ротора 3000 об/хв. Результати проектування підтверджено дослідженнями його робочих режимів за допомогою імітаційної моделі з нелінійними параметрами. Бібл. 6, рис. 1, табл. 1.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, методика пропорційного перерахунку, імітаційна модель, нелінійні параметри, квазісталі режими.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕРАСЧЕТА

Е.В. Бибик, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03057, Украина

Предложено на этапе предварительного проектирования вентильно-индукторных двигателей использовать методику пропорционального пересчета для определения их конструктивных данных согласно номинальным значениям мощности и частоты вращения ротора. Методика базируется на связи энергетических показателей машин базовой и новой, геометрически ей подобной, с их линейными размерами, токами, числом витков и активным сопротивлением обмотки. Разработан ВИД с конфигурацией 6/4 мощностью 100 Вт и частотой вращения ротора 3000 об/м. Результаты подтверждены исследованиями рабочих режимов двигателя с помощью имитационной модели с нелинейными параметрами. Библ. 6, рис. 1, табл. 1.
Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, методика пропорционального перерасчета, имитационная модель, нелинейные параметры, квазиустановившиеся режимы.

Література
1. Ильинский Н.Ф., Штайнбрунн, Прудникова Ю.И., Федоров А.Г., Бычкова Е.В. Проектирование вентильно-индукторных машин общепромышленного назначения. Вестник МЭИ. 2004. № 1. С. 37-43.
2. Кузнецов В.А., Кузьмичев В.А. Особенности проектирования индукторной машины для вентильно-индукторного двигателя. Изв. вузов. Электромеханика. 2008. № 1. С. 60-68.
3. Фисенко В.Г., Попов А.Н. Проектирование вентильных индукторных двигателей. Москва: Издательство МЭИ, 2005. 56 с.
4. Розробка методів та засобів забезпечення енергоефективності електромеханотронних перетворювачів енергії. Звіт по НДР (Заключний) Інститут електродинаміки НАН України № ДР № 0107U000071. 2008. 153 c.
5. Пінчук О.І., Бібік О.В. Розробка вентильно-індукторного двигуна для компресора побутового холодильника Тези доповідей VIII Всеукраїнської наук. конф. Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 23-24 квітня 2009 р., Київ КНУТД. С. 40.
6. Бібік О.В., Мазуренко Л.І., Жуков Л.О. Дослідження квазістатичних режимів вентильно-індукторних двигунів з періодичним навантаженням. Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика". 2012. Ч. 3. С. 416-418.

Надійшла 25.02.2019

PDF