Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.056

УДК 621.472

БЕЗТРАНСФОРМАТОРНИЙ ПІДВИЩУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

В.О. Войтех, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наведено схему заміщення та електричні характеристики фотоелектричної панелі, розглянуто переваги і недоліки послідовного з’єднання панелей та використання окремого мікроінвертора для кожної панелі. Представлено схему, принцип роботи та математичні рівняння boost-перетворювача для відновлюваної енергетики, наведено вирази для розрахунку індуктивності та ємності. Проведено аналіз використання розпиленого заліза, альсифера та ферита як осердя дроселя та їх електричних характеристик, наведено результати розрахунку дроселя boost-перетворювача з кількістю фотоелектричних панелей до 10. Бібл. 4, рис. 7, табл. 1.
Ключові слова: boost-перетворювач, фотоелектрична панель, інвертор, мікроконтролер, відновлювані джерела енергії, індуктивність, розпилене залізо, альсифер, втрати, осердя.

БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В.А. Войтех, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Приведены сема замещения и электрические характеристики фотоэлектрической панели, рассмотрены преимущества и недостатки последовательного соединения панелей и использование отдельного микроинвертора для каждой панели. Представлены схема, принцип работы и математические уравнения boost-преобразователя для возобновляемой энергетики, приведены выражения для расчета индуктивности и емкости. Проведен анализ использования распыленного железа, альсифера и феррита в качестве сердечника дросселя и их электрических характеристик, приведены результаты расчета дросселя boost-преобразователя с числом фотоэлектрических панелей до 10. Библ. 4, рис. 7, табл. 1.
Ключевые слова: boost-преобразователь, фотоэлектрическая панель, инвертор, микроконтроллер, возобновляемые источники энергии, индуктивность, распыленное железо, альсифер, потери, сердечник.


1. Войтех В.О. Енергетичні комірки для відновлюваних джерел енергії. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2016. Вип. 44. С. 29–34.
2. Mohan N., Undeland T. M. and Robbins W. P. Power Electronics: Converters, Applications, and Design (John Wiley & Sons Inc, Hoboken, NJ, 2003).
3. Neamen, Semiconductor Device Physics: Basic Principles, 4th ed. (McGraw-Hill, New York, NY, USA, 2012).
4. Wang J., Peng F.Z., Anderson J., Joseph A., Buffenbarger R. Low cost fuel cell converter system for residential power generation. IEEE Trans. On Power Electronics. Vol. 19, No. 5. P. 1315–1322, Sep. 2004. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2004.833455