Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.013

УДК 621.311

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПОТУЖНОСТІ ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ

Л.М. Лук’яненко, канд. техн. наук, І.С. Гончаренко, асп.
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Постійне зростання частки джерел розосередженого генерування в структурі генерування енергосистем несе не лише позитивні зміни. Встановлення джерел розосередженого генерування в невідповідних місцях та невідповідної потужності може погіршити параметри усталеного режиму електричних мереж, наприклад, рівні напруги у вузлах мережі. У роботах [1, 4, 5, 10, 11] розроблено метод для розв’язання задачі оптимального розміщення джерел розосередженого генерування, у якому застосовуються статистичні випробування Монте-Карло в поєднанні з багатокритеріальною постановкою задачі. Метою цієї статті є аналіз роботи методу на різних електричних мережах. Для досліджень використовувалися відомі дослідні електричні мережі ІЕЕЕ. Результати аналізу показали, що розроблений метод у представленому вигляді має обмежену сферу використання, а тому постає необхідність розробки нового методу без визначених у ході дослідження недоліків. Також у ході дослідження встановлено, що для будь-якої електричної мережі існує власний оптимальний рівень впровадження джерел розосередженого генерування, який хоч і зростає при збільшенні кількості цих джерел у мережі, проте не залежить від її розмірності та є невідомим без попередніх досліджень. Бібл. 11, рис. 8, табл. 4.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, метод Монте-Карло, оптимальний рівень впровадження, оптимізація, розосереджене генерування.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕСТ УСТАНОВКИ И МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Л.Н. Лукьяненко, канд. техн. наук, И.С. Гончаренко, асп.
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Постоянный рост доли источников распределённой генерации в структуре генерации энергосистем несет не только положительные изменения. Установка источников распределённой генерации в неподходящих местах и несоответствующей мощности может ухудшить параметры установившегося режима электрических сетей, например, уровни напряжения в узлах сети. В работах [1, 4, 5, 10, 11] разработан метод для решения задачи оптимального размещения источников распределённой генерации. В разработанном методе применяются статистические испытания Монте-Карло в сочетании с многокритериальной постановкой задачи. Целью настоящей работы является анализ работы метода на различных электрических сетях. Для исследований использовались известные исследовательские электрические сети IЕЕЕ. Результаты анализа показали, что разработанный метод в представленном виде имеет ограниченную область применения и поэтому возникает необходимость разработки нового метода без определенных в ходе исследования недостатков. Также в ходе исследования установлено, что для любой электрической сети существует собственный оптимальный уровень внедрения источников распределённой генерации, который хоть и растет при увеличении числа этих источников в сети, однако не зависит от размерности сети и неизвестен без предварительных исследований. Библ. 11, рис. 8, табл. 4.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, метод Монте Карло, оптимальный уровень внедрения, оптимизация, распределённая генерация.


1. Гончаренко І.С. Окремі питання підвищення ефективності методу розв’язання задачі визначення оптимальних місць встановлення та потужності розосередженої генерації. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2015. Вип. 42. С. 47–51.
2. Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М. Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах. Технічна електродинаміка. 2011. № 1. C. 46–53.
3. Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М., Трач І.В. Основні проблеми інтеграції відновлюваних джерел електроенергії в «слабкі» мережі. Технічна електродинаміка. 2012. № 3. С. 25–26.
4. Лук’яненко Л.М., Гончаренко І.С., Блонська О.В. Визначення оптимальних місць встановлення та величин потужності відновлюваних джерел енергії. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2014. Вип. 37. С. 26–33.
5. Павловський В.В., Лук’яненко Л.М., Гончаренко І.С., Захаров А.М. Обмеження потужності відновлюваних джерел енергії за умовами приєднання до електричної мережі. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2016. Вип. 43. С. 18–23.
6. Черненко П.А. К вопросу об определении необходимого числа испытаний для оценки влияния погрешности исходных данных на результаты расчета режимов энергосистем с помощью метода Монте-Карло. Проблемы технической электродинамики. 1972. № 36. С. 70–71.
7. Электрические системы. Т. 1. Математические задачи электроэнергетики. Москва: Высш. шк., 1970. 336 с.
8. Akorede M.F., Hizam H., Aris I., Ab Kadir M.Z.A. A Review of Strategies for Optimal Placement of Distributed Generation in Power Distribution Systems. Research Journal of Applied Sciences. 2010. No. 5 (2). P. 137–145.
9. Energy from renewable sources. Eurostat. Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources.
10. Goncharenko I.S. Distributed generation optimal placement. Climatic pattern consideration. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2016). 2016. P. 93–96. DOI:  https://doi.org/10.1109/IEPS.2016.7521875
11. Lukianenko L.M., Goncharenko I.S., Blonska O.V. Determination of the Optimal Placement and Capacity of Distributed Generation. Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2014). 2014. P. 159–162. DOI:  https://doi.org/10.1109/IEPS.2014.6874170