Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.47.068

УДК 621.314

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАРІАНТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОНОМНИХ ОБ’ЄКТІВ

В.С. Смирнов1, докт. техн. наук, О.В. Самков2, докт. техн. наук, О.Й. Штіфзон3, С.В. Любицький4, В.В. Лізанець5, канд. техн. наук
1,3,4 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна
2 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
5 – Свалявський технічний коледж НУХТ, Свалява

Розглянуто розвиток теорії побудови інваріантних перетворювальних систем з багаторазовою модуляцією. На основі теоретичних досліджень сформульовано положення щодо структури інваріантності перетворювальних систем. Запропоновано положення гіперкомплексного аналізу перетворювальних систем з багаторазовою модуляцією, розроблено положення квадриплексного перетворення. Обгрунтовано принципи організації й алгоритми керування багатофункціональними перетворювачами з багаторазовою модуляцією. Бібл. 7, рис. 4, табл. 3.
Ключові слова: багаторазова модуляція, автономний об’єкт, гіперкомплексні числові системи, теорія інваріантності, квадрикомплексне перетворення.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАРИАНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ

В.С. Смирнов1, докт. техн. наук, А.В. Самков2, докт. техн. наук, О.И. Штифзон3, С.В. Любицкий4, В.В. Лизанец5, канд. техн. наук
1,3,4 – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина
2 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
5 – Свалявский технический колледж НУХТ, Свалява

Рассмотрено развитие теории построения инвариантных преобразовательных систем с многократной модуляцией. На основе теоретических исследований сформулировано положение о структурной инвариантности преобразовательных систем. Предложены положения гиперкомплексного анализа преобразовательных систем с многократной модуляцией, разработано положение квадриплексного преобразования. Обоснованы принципы организации и алгоритмы управления многофункциональными преобразователями с многократной модуляцией. Библ. 7, рис. 4, табл. 3.
Ключевые слова: многоразовая модуляция, автономный объект, гиперкомплексные числовые системы, теория инвариантности, квадрикомплексное преобразование.


1. Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления. Москва: Энергоатомиздат, 1985. 128 с.
2. Кантор И.Л., Солодовников А.С. Гиперкомплексные числа. Москва: Наука, 1973. 144 с.
3. Менский Б.М. Принцип инвариантности в автоматическом регулировании и управлении. Москва: Машиностроение, 1972. 248 с.
4. Онищенко С.М. Применение гиперкомплексных чисел в теории инерциальной навигации. Киев: Наук. думка, 1983. 208 с.
5. Павлов В.В. Инвариантность и автономность нелинейных систем управления. Киев: Наук. думка, 1971. 271 с.
6. Смирнов В.С. Принципы построения структурно-инвариантных полупроводниковых преобразователей автономных систем электроснабжения. Вестник ХГПУ. 1999. Вып. 37. С. 126–134.
7. Самков О.В., Смирнов В.С., Штіфзон О.Й., Любицький С.В., Лізанець В.В. Принципи побудови інваріантних підсилювально-перетворювальних систем з прогнозуванням для апаратних засобів автономних об'єктів. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2017. Вип. 46. С. 84–93.