Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.47.037

УДК 621.313.322-81

МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПРУЖНОЇ МОДЕЛІ ВАЛОПРОВОДУ ТУРБОАГРЕГАТУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ

Ю.В. Куєвда, С.М. Балюта, докт. техн. наук
Національний університет харчових технологій,
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Порівняно математичні моделі різної розмірності з кінцевим числом ступенів свободи валопроводу потужного турбоагрегату, які використовуються для розрахунку крутильних коливань валопроводу турбогенератора. Проведено розрахункові дослідження перехідних процесів при ввімкненні турбогенератора на паралельну роботу з електричною системою з холостого ходу при використанні різних математичних моделей валопроводу та порівняння крутильних моментів. Розроблено методику ідентифікації параметрів багатомасової моделі валопроводу турбоагрегату за допомогою ітеративного методу спряжених градієнтів та евристичного методу генетичного алгоритму. Проведені розрахункові дослідження показали ефективність розробленої методики. Бібл. 12, рис. 6.
Ключові слова: турбогенератор, валопровід, багатомасова модель, ідентифікація параметрів, генетичний алгоритм, метод спряжених градієнтів.

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРУГОЙ МОДЕЛИ ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Ю.В. Куевда, С.Н. Балюта, докт. техн. наук
Национальный университет пищевых технологий,
ул. Владимирская, 68, Киев, 01601, Украина

Приведено сравнение математических моделей разной размерности с конечным числом степеней свободы валопровода мощного турбоагрегата, которые используются для расчета крутильных колебаний валопровода турбогенератора. Проведены расчетные исследования переходных процессов при включении турбогенератора на параллельную работу с электрической системой с холостого хода при использовании разных математических моделей валопровода и сравнение крутильных моментов. Разработана методика идентификации параметров многомассовой модели валопровода турбоагрегата с помощью итеративного метода сопряженных градиентов и эвристического метода генетического алгоритма. Проведенные расчетные исследования показали эффективность разработанной методики. Библ. 12, рис. 6.
Ключевые слова: турбогенератор, валопровод, многомассовая модель, идентификация параметров, генетический алгоритм, метод сопряженных градиентов.


1. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний. Москва: Выская школа, 1980. 408 с.
2. Бовсуновський А.П., Куєвда Ю.В., Штефан Є.В. Втомне пошкодження валопроводу парової турбіни при несинхронному підключенні до мережі турбогенератора. Вібрації в техніці та технологіях. 2013. № 4 (72). С. 48–55.
3. Детинко Ф.М., Загородная Г.А., Фастовский В.М. Прочность и колебания электрических машин. Ленинград: Энергия, 1969. 440 с.
4. Кириленко О.В., Сегеда М.С., Буткевич О.Ф., Мазур Т.А. Математичне моделювання в електроенергетиці. Львів: Вид-во Нац. ун-ту Львівська політехніка, 2010. 608 с.
5. Лашко В.А., Лейбович М.В. Матричные методы в расчетах крутильных колебаний силовых установок с ДВС. Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2003. 211 с.
6. Лукин В.Н., Романов М.Ф., Толкачев Э.А. Системный анализ электрических цепей и машин. Ленинград: Изд-во Ленингр.ун-та, 1985. 136 с.
7. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. Москва: Главная редакция физ.-мат. литературы, 1978. 352 с.
8. Рутковская Д., Пильньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. Москва: Горячая линия Телеком, 2006. 452 с.
9. Чабан А.В. Алгоритм розрахунку механічних крутильних коливних процесів на прикладі системи парова турбіна – ротор синхронного турбогенератора. Вісник Нац. ун-ту Львівська політехніка. 2006. № 556. С. 86–90.
10. Bovsunovskii A.P. Torsional vibration in steam turbine shafting in turbogenerator abnormal modes of operation . Strength of Materials. 2012. 44 (2). P. 177–186. DOI: https://doi.org/10.1007/s11223-012-9370-9
11. Hosea M.E., Shampine L.F. Analysis and implementation of TR-BDF2. Applied Numerical Mathematics. 1996. 20. P. 21–37. DOI: https://doi.org/10.1016/0168-9274(95)00115-8
12. Isermann R., Munchhof M. Identification of Dynamic systems. Berlin-Heidelberg: Springer, 2011. 705 с. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-78879-9