Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.47.023

УДК 621.315.1

ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ РЕЗОНАСНИМ ПЕРЕНАПРУГАМ У НЕПОВНОФАЗНИХ РЕЖИМАХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ

В.В. Кучанський, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тривалі внутрішні резонасні перенапруги виникають через резонанс струму, внаслідок збігу значень параметрів елементів кола. Цей вид перенапруг, зумовлений властивостями мережі, може бути усунений шляхом зміни співвідношення між параметрами мережі та її режиму. На відміну від комутаційних перенапруг, які тривають соті долі секунди, резонансні не тільки виникають непередбачено, а й можуть існувати досить тривалий час, доки дія захисту від підвищення напруги, регуляторів напруги чи втручання персоналу не виконають зміни схеми або режиму. Резонансні перенапруги не беруться до уваги при виборі ізоляції чи параметрів нелінійних обмежувачів, оскільки ці захисні заходи розраховуються для обмеження комутаційних перенапруг, а не для гасіння тривалого процесу. Тому вірогідність виникнення та розвитку системних аварій при резонансних перенапругах досить значна. Таким чином, вдосконалення методів аналізу та розробки відповідних моделей для вивчення умов виникнення, розвитку й існування резонансних перенапруг є актуальною науково-практичною задачею. Розглянуто застосування розроблених методів і моделей для виявлення факторів в електричних мережах, які мають найбільший вплив на величини перенапруг, а також вибору засобів попередження і обмеження такого роду перенапруг. Бібл. 7, рис. 5, табл. 2.
Ключові слова: неповнофазний режим, резонансні перенапруги, шунтувальний реактор, імітаційна модель.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОНАНСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В НЕПОЛНОФАЗНЫХ РЕЖИМАХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В.В. Кучанский, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Длительные внутренние резонансныя перенапряжения возникают из-за резонанса тока, вследствие совпадения велиин параметров элементов цепи. Этот вид перенапряжений, обусловленный свойствами режима работы электритческой сети, может быть устранен путем изменения соотношения между параметрами сети и ее режима. В отличие от коммутационных перенапряжений, которые длятся сотые доли секунды, резонансные не только возникают непредсказуемо, но и могут существовать достаточно длительное время, пока действие защиты от повышения напряжения или вмешательство персонала не выполнят изменения схемы или режима. Резонансные перенапряжения не принимаются во внимание при выборе изоляции или параметров нелинейных ограничителей перенапряжений, поскольку эти защитные меры рассчитываются для ограничения коммутационных перенапряжений, а не для подавления длительного процесса. Поэтому вероятность возникновения и развития системных аварий при резонансных перенапряжениях весьма велика. Таким образом, совершенствование методов анализа и разработки соответствующих моделей для изучения условий возникновения, развития и существования резонансных перенапряжений является актуальной научно-практической задачей. В работе также рассматривается применение разработанных методов и моделей для выявления факторов в электрических сетях, имеющих наибольшее влияние на величины перенапряжений, а также выбора средств предупреждения и ограничения такого рода перенапряжений. Библ. 7, рис. 5, табл. 2.
Ключевые слова: неполнофазный режим, резонансные перенапряжения, шунтирующий реактор, имитационная модель.


1. Kuznetsov V.G., Tugay Yu.I., Kuchanskyy V.V. Investigation of transposition EHV transmission lines on abnormal overvoltages. Tekhnichna elektrodynamika. 2013. No 6. P. 53–56.
2. Kuchanskyy V. Criteria of resonance overvoltages occurrence in abnormal conditions of extra high voltage transmission lines. Naukovi pratsi Vinnyts'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. 2016. No 6. P. 51–54.
3. Tugay Yu. The resonance overvoltages in EHV network. Proceedings of IEEE Sponsored Conference EPQU’09. International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Poland, Lodz, September 15-17, 2009. P. 14–18. DOI:  https://doi.org/10.1109/EPQU.2009.5318812
4. Martinich T., Nagpal M., Manuel S. Damaging Open-Phase Overvoltage Disturbance on a Shunt-Compensated 500-kV Line. IEEE Transactions on Power Delivery. Volume: 30, Issue: 1, Feb. 2015. P. 412–419.
5. Atmuri S., Thallam R., Gerlach D., Lundquist T., Selin D. Neutral reactors on shunt compensated EHV lines, Proceedings of IEEE Power Engineering Society. International Conference of Transmission and Distribution, USA, Chicago IL, 1994. P. 15–21.
6. Zevallos M. E., Tavares M. C. Single-Phase Auto-Reclosure Studies: Influence of Transversal Parameters of a Transmission System on the Secondary Arc Current Reduction V. Proceedings of International Conference on power systems Transients, Kyoto, Japan, June 14-17, 2011. P. 1–6.
7. Naumkin I., Balabin M., Lavrushenko N., Naumkin R. Simulation of the 500 kV SF6 circuit breaker cutoff process during the unsuccessful three-phase autoreclosing. Proceedings of International Conference on power systems Transients, Kyoto, Japan, June 14-17, 2011. P. 6–11.