Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.47.016

УДК 621.311.13

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ПОШКОДЖЕННЯ ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧІВ У ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 750 кВ

В.Г. Кузнецов, чл.-кор. НАН України, Ю.І. Тугай, докт. техн. наук, О.Г. Шполянський, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Для підвищення надійності роботи елегазових вимикачів виконано аналіз таких можливих причин їх відмови, що не можуть бути виявлені засобами традиційного моніторингу стану. Як приклад розглянуто розвиток ситуації, що призвела до пошкодження елегазового вимикача електричної підстанції 750 кВ «Північноукраїнська». На підставі записів, які були здійснені реєстратором інформації «РЕГІНА», виконано аналіз параметрів режиму, що передували пошкодженню. В програмному середовищі Matlab/Simulink розроблено цифрову модель та виконано моделювання комутаційних перехідних процесів у лінії електропередачі 750 кВ «Північноукраїнська-Курська АЕС». Визначено потенційно небезпечні для елегазових вимикачів режими роботи та надано рекомендації по їх запобіганню. Бібл. 5, рис. 5, табл. 4.
Ключові слова: елегазовий вимикач, комутація, вмикання, ізоляційна здатність.

АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 750 КВ

В.Г. Кузнецов, чл.-корр. НАН Украины, Ю.И. Тугай, докт. техн. наук, О.Г. Шполянский, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Для повышения надежности работы элегазовых выключателей выполнен анализ таких возможных причин их отказа, которые не могут быть выявлены средствами традиционного мониторинга состояния. В качестве примера рассмотрено развитие ситуации, которая привела к повреждению элегазового выключателя электрической подстанции 750 кВ «Североукраинская». На основании записей, сделанных регистратором информации «Регина», выполнен анализ параметров режима, предшествующих повреждению. В программной среде Matlab/Simulink разработана цифровая модель и выполнено моделирование коммутационных переходных процессов в линии электропередачи 750 кВ «Североукраинская – Курская АЭС». Определены потенциально опасные для элегазовых выключателей режимы работы и даны рекомендации во избежание их. Библ. 5, рис. 5, табл. 4.
Ключевые слова: элегазовый выключатель, коммутация, включение, изоляционная возможность.


1. Наумкин И.Е. Аварийные отказы элегазовых выключателей при коммутациях компенсированных ВЛ 500–1150 кВ. Электричество. 2012. № 10. С. 22–32.
2. Панов А.В., Войтов Д.В., Нестриженний М.О. Деякі практичні питання моніторингу елегазових вимикачів. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Київ, 2013. Вип. 36. С. 71–74.
3. Тугай Ю.І., Мельничук В.А. Перехідні процеси в розподільчих пристроях електростанцій з елегазовими вимикачами. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2014. Вип. 39. С. 5–8.
4. Controlled Switching. Buyer’s & Application Guide . ABB. 2013. № 8. 54 с.
5. Live Tank Circuit Breakers. Buyer’s Guide . ABB AB. 2014. 152 p.