Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.110

УДК 621.316

ОЦІНЮВАННЯ ПОМИЛОК ПЕРШОГО І ДРУГОГО РОДУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ШВИДКОСТІ РУХУ КОНТАКТНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕГАЗОВОГО ВИМИКАЧА

В.М. Кутін, докт. техн. наук, О.Є. Рубаненко, канд. техн. наук, С.В. Мисенко, канд. техн. наук
Вінницький національний технічний університет,
вул. Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Проведено оцінку помилок першого та другого роду при визначенні швидкості руху рухомої контактної системи елегазового вимикача при використанні комбінованого методу діагностування високовольтних вимикачів та визначено ймовірність безпомилкової роботи системи діагностування. Бібл. 12, рис. 8, табл. 1.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, локальні електричні системи, втрати активної потужності.

ОЦЕНИВАНИЕ ОШИБОК ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДВИЖИМОЙ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕГАЗОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

В.М. Кутин, докт. техн. наук, А.Е. Рубаненко, канд. техн. наук, С.В. Мисенко, канд. техн. наук
Винницкий национальный технический университет,
ул. Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина

Проведена оценка ошибок первого и второго рода при определении скорости движения движимой контактной системы элегазового выключателя при использовании комбинированного метода диагностирования высоковольтных выключателей и определена вероятность безошибочной работы системы диагностирования. Библ. 12, рис. 8, табл. 1.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, локальные электрические системы, потери активной мощности.

Література
1. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.  М.: Изд-во стандартов, 1989.  34 с.
2. Абдурахманов А.М., Мисриханов М.Ш., Неклепаев Б.Н., Шунтов А.В. Об особенностях структуры параметра потока отказов выключателей.  Электрические сети и системы  2005.  Вып. 5.  С. 54–57.
3. Михайлюк Р.І., Мисенко С.В., Кутін В.М., Рубаненко О.Є. Досвід та перспективи експлуатації елегазових вимикачів у Південно-Західній енергетичній системі.  Енергетика та електрифікація.  2014.  № 3.  С. 34–37.
4. Кутін В.М., Рубаненко О.Є., Мисенко С.В. Визначення технічного стану елегазових високовольтних вимикачів в умовах експлуатації.  Вісн. НТУ ХПІ.  2014.  № 60 (1102).  С. 57–68.
5. Изоботенко Б.А., Ильинский Н.Ф., Копылов И.П. Планирование эксперимента в электротехнике.  М.: Энергия, 1975.  202 с.
6. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешности результатов измерения, 2-е изд.  Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991.  304 с.
7. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Статистика, 1980.  263 с.
8. Коваленко Н.И., Филиппова А.А. Теория вероятностей и математическая статистика.  М.: Высш. шк., 1982.  252 с.
9. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерения.  М.: Высш. шк., 2001.  205 с.
10. Рубаненко О.Є., Мисенко С.В., Рубаненко О.О. Вплив вібрації контактів на подальшу роботу високовольтних вимикачів.  Вібрації в техніці та технологіях.  2013.  № 1 (69).  С. 72–77.
11. Кутін В.М., Рубаненко О.Є., Мисенко С.В. Оптимізація параметрів пристрою контролю швидкісних характеристик високовольтних вимикачів.  Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика».  2013.  № 2 (15).  С. 141–146.
12. Пат. № 93700 Україна, МПК H02J 3/24 (2006.01). Пристрій для визначення швидкісних характеристик високовольтних вимикачів.  В.М. Кутін, О.Є. Рубаненко, С.В. Мисенко.  № u201405109; Заявл. 14.05.2014; Опубл. 10.10.2014, Бюл. №19.