Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.082

УДК 621.313

МЕХАНІЧНІ ТА ВІБРОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАТИСКНИХ ПАЛЬЦІВ І ПЛИТ ОСЕРДЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

К.А. Кучинський, докт. техн. наук, В.О. Тітко, канд. техн. наук, М.С. Гуторова, канд. техн. наук, В.А. Мистецький, інж.
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна

Розроблено модель для розрахунку механічних характеристик у натискних пальцях і плитах при дефектах пресування осердя статора турбогенератора в зубцевій зоні, в тому числі при відгині пальців. Модель дає змогу визначити частоту коливань системи у початковий момент раптового виникнення дефектів, а також характеристики при сталому режимі роботи. Проведено тестові розрахунки механічних характеристик у пальцях і плитах на ділянці їх дотику при відгині пальця. Бібл. 10, рис. 6, таб. 1.
Ключові слова: турбогенератор, моделювання, шихтований магнітопровід, осердя статора, зубцева зона, натискні пальці, механічні напруження, зусилля, лінійне видовження.

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ВИБРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЖИМНЫХ ПАЛЬЦЕВ И ПЛИТ СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

К.А. Кучинский, докт. техн. наук, В.О. Титко, канд. техн. наук, М.С. Гуторова, канд. техн. наук, В.А. Мистецкий, инж.
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Разработана модель для расчета механических характеристик в нажимных пальцах и плитах при дефектах прессования сердечника статора турбогенератора в зубцовой зоне, в том числе при отгибе пальца. Модель позволяет определить частоту колебаний системы в начальный момент внезапного появления дефектов, а также характеристики при установившемся режиме работы. Проведены тестовые расчеты механических характеристик в пальцах и плитах на участке их соприкосновения при отгибе пальца. Библ. 10, рис. 6, таб. 1.
Ключевые слова: турбогенератор, моделирование, шихтованный магнитопровод, сердечник статора, зубцовая зона, нажимные пальцы, механические напряжения, усилия, линейное удлинение.

Література
1. Васьковский Ю.Н., Шумилов Ю.А., Штогрин А.В. Моделирование процесса усталостного разрушения зубцов крайних пакетов сердечника статора мощных турбогенераторов.  Вісник ХПІ.  2009.  C. 22–28.
2. Кузнецов Д.В. Развитие методов исследования процессов в узлах крепления сердечников статоров к корпусам турбогенераторов и совершенствование их диагностики в условиях эксплуатации: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. Москва, 2009.  25 с.
3. Мистецкий В.А. Математическая модель и методика расчета усилий в стяжных призмах сердечника статора турбогенератора при наличии дефектов на основе метода абсолютно твердого тела.  Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр.  К.: ІЕД НАНУ.  2013.  Вип. 34.  С. 34–41.
4. Назолин А.Л. Обнаружение дефектов машин и механизмов циклического действия по временным и виброакустическим параметрам: Автореф. дис. ... докт. техн. наук.  Москва, 2013.  32 с.
5. Определение моментов инерции тел, имеющих простейшую геометрическую форму.  Режим доступу: http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/mech/opis7/i2.htm.
6. Розроблення засобів підвищення механічної стійкості зубчато-пазового шихтованого магнітопроводу статорів турбогенераторів ТЕС і АЕС для забезпечення високої надійності роботи в експлуатаційних режимах: Звіт про НДР (проміжний).  Ін-т електродинаміки НАН України; № ДР 0116U006640.  К., 2016.  46 с.
7. Титко О.І., Крамарський В.А., Мистецький В.А. Математичне моделювання вібраційних процесів у системі кріплення осердя статора турбогенератора при раптовому обриві стяжних призм.  Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр.  К.: ІЕД НАНУ.  2016.  Вип. 44.  С. 43–50.
8. Титко О.І., Мистецький В.А. Аналіз впливу кількості зруйнованих шпильок статора турбогенератора на механічні характеристики стяжних призм.  Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр.  К.: ІЕД НАНУ.  2015.  Вип. 40.  С. 85–90.
9. Фирсанов Е.П. Исследование термомеханических процессов в одномерной системе прямолинейных механически связанных стержней.  Режим доступу: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11226.html
10. Electrical Machines, Drives, and Power Systems 5E Theodore Wildi Professor Emeritus, Laval University. New Jersey Columbus, Ohio.  2002.  Vol. 5.  907 p.