Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.059

УДК 621.313.322

КВАЗІТРИВИМІРНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ У ТОРЦЕВІЙ ЗОНІ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

О.Г. Кенсицький, докт. техн. наук, Д.І. Хвалін, асп.
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

На основі сформульованої розрахункової моделі проведено аналіз магнітного поля турбогенератора в торцевій зоні. Розглянуто середні та максимальні значення магнітної індукції в пакетах осердя статора та елементах торцевої зони, розподіл індукції по аксіальних та радіальних лініях поперечного та поздовжнього перетинів генератора. Представлений метод можна вважати квазітривимірним, оскільки він враховує взаємопов’язані магнітні поля двох перетинів турбогенератора. Бібл. 13, рис. 11.
Ключові слова: турбогенератор, торцева зона, крайні пакети осердя, електромагнітне поле.

КВАЗИТРЁХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ТОРЦЕВОЙ ЗОНЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

О.Г. Кенсицкий, докт. техн. наук, Д.И. Хвалин, асп.
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

На основе сформированной расчетной модели проведен анализ магнитного поля турбогенератора в его торцевой зоне. Рассмотрены средние и максимальные значения магнитной индукции в пакетах сердечника статора и элементах торцевой зоны, распределение индукции по аксиальным и радиальным линиям поперечного и продольного сечений генератора. Представленный метод можно считать квазитрёхмерным, так как он учитывает взаимосвязанные магнитные поля двух сечений турбогенератора. Библ. 13, рис. 11.
Ключевые слова: турбогенератор, торцевая зона, крайние пакеты сердечника, электромагнитное поле.

Література
1. Брынский Е.А, Данилевич Я.Б., Яковлев В.И. Электромагнитные поля в электрических машинах.  Л.: Энергия.  1979.  176 с.
2. Вольдек А.И., Данилевич Я.Б., Косачевский В.И. и др. Электромагнитные процессы в торцевых частях электрических машин.  Л.: Энергоатомиздат. 1983. 216 с.
3. Дубініна О.М. Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності: Автореф. ... дис. канд. техн. наук. НТУ ХПІ.  Харків, 2007. – 20 с.
4. Милых В.И., Полякова Н.В. Система направлений и фазовых соотношений электромагнитных величин при численных расчетах магнитных полей в турбогенераторе.  Електротехніка і електромеханіка.  2011.  № 5.  С. 33–38.
5. Милых В.И., Полякова Н.В. Численно-полевой анализ режимов возбуждения и разных видов реакции якоря в мощном турбогенераторе.  Електротехніка і електроенергетика.  2013.  № 1.  С. 61–69.
6. Постников И.М., Станиславский Л.Я., Счастливый Г.Г. и др. Электромагнитные и тепловые процессы в концевых частях мощных турбогенераторов.  К.: Наук. думка, 1971.  360 с.
7. Сахнов М.Ю., Лелеков А.Т., Галочкин С.А. Распределённая энерготепловая модель никель-водородной аккумулярной батареи 40НВ-70.  Вестник Сибирского гос. аэрокосмического ун-та им. акад. М.Ф. Решетнева.  2010.  С. 114–120.
8. Титко А.И., Счастливый Г.Г. Математическое и физическое моделирование электромагнитных полей в электрических машинах переменного тока.  К.: Наук. думка, 1976.  200 с.
9. Титко О.І., Мишастий М.Д., Воронін А.І., Хвалін Д.І. Експериментальні дослідження ефективності екранів зубцево-пазової конструкції статорів турбогенераторів.  Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр.  К.: ІЕД НАНУ, 2017.  Вип. 46.  С. 34–42.
10. Титов В.В., Хуторецкий Г.М., Загородная Г.А. и др. Турбогенераторы.  Л.: Энергия.  1967.  895 с.
11. Пат. 111154 Україна, МПК Н02К 3/42. Осердя статора електричної машини змінного струму.  Титко О. І., Кобзар К. О., Хвалін Д. І.; Заявл. 21.12.2015; Опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
12. Comsol Multiphysics modeling and simulation software. http://www.comsol.com/
13. Fujita M., Ueda T., Tokumasu T. and al. Eddy current analysis in the stator end structures of large capacity turbine generators.  Proc. Int. Conf. Electr. Mach. Syst.  Nov. 2009.  P. 1–6.