Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.088

УДК 621.314.6

ВІЗУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОФАЗНОГО МОСТОВОГО ВИПРЯМЛЯЧА

О.Г. Алєксєєв*, канд. техн. наук, Д.Г. Алексієвський**, канд. техн. наук, К.О. Туришев***, С.Л. Шмалій****, канд. техн. наук, О.О. Панкова*****
Запорізька державна інженерна академія,
пр. Соборний, 226, Запоріжжя, 69006, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5394-8300
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5787-6092
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-2938-9710
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-6399-0310
***** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5628-7341

Розглянуто питання побудови та використання математичної моделі тиристорного однофазного мостового випрямляча засобами візуального моделювання. На відміну від моделювання на схемотехнічному рівні запропонована математична модель має значно більшу швидкодію, що дає змогу скоротити час моделювання складних електротехнічних комплексів, до складу яких входить тиристорний випрямляч. Запропонована реалізація математичної моделі випрямляча описує його роботу як у режимі безперервного струму, так і у режимі переривчастого. Розглянуто питання адекватності запропонованої математичної моделі шляхом порівняння результатів моделювання, отриманих за її допомогою, та результатів моделювання, що були отримані за допомогою схемотехнічної моделі. Досліджено вплив кута керування на величину похибки, що виникає у разі моделювання пускового режиму випрямляча. Бібл. 6, рис. 5.
Ключові слова: математична модель, тиристорний однофазний мостовий випрямляч, візуальне моделювання, схемотехнічна модель.

ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ

А.Г. Алексеев, канд. техн. наук, Д.Г. Алексеевский, канд. техн. наук, К.О. Турышев, С.Л. Шмалий, канд. техн. наук, О.О. Панкова
Запорожская государственная инженерная академия,
пр. Соборный, 226, Запорожье, 69006, Украина

Рассмотрены вопросы построения и использования математической модели тиристорного однофазного мостового выпрямителя средствами визуального моделирования. В отличие от моделирования на схемотехническом уровне предложенная математическая модель обладает значительно более высоким быстродействием, что позволяет сократить время моделирования сложных электротехнических комплексов, в состав которых входит тиристорный выпрямитель. Предложенная реализация математической модели выпрямителя описывает его работу как в режиме непрерывного тока, так и в режиме прерывистого тока. Рассмотрены вопросы адекватности предложенной математической модели путем сравнения результатов моделирования, полученных с ее помощью, и результатов моделирования, полученных с помощью схемотехнической модели. Исследовано влияние угла управления на величину ошибки, которая возникает при моделировании пускового режима выпрямителя. Библ. 6, рис. 5.
Ключевые слова: математическая модель, тиристорный однофазный мостовой выпрямитель, визуальное моделирование, схемотехническая модель.

Література
1. Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. Санкт-Петербург: КОРОНА-Век, 2008. 368 с.
2. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем. Санкт-Петербург: 2001. 320 с.
3. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MatLab, SimPowerSystems и Simulink. Москва: ДМК Пресс; Санкт-Петербург: Питер, 2008. 288 с.
4. Алексеевский Д.Г. Визуальное моделирование многоканальных ветроэлектрогенерирующих систем. Вісник Національного технічного університету. Харківський політехнічний інститут. Спецвипуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. Харків: Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут. 2017. № 27(1249). C. 332–336.
5. Беркович Е.И., Ковалев В.Н., Ковалев Ф.И., Кочетков В.Д., Крылов С.С., Дурносов Б.Д., Мосткова Б.Д., Пырков В.В., Сакович А.А., Толкачев А.И. Полупроводниковые выпрямители. Москва: Энергия, 1978. 448 с.
6. Чиженко И.М., Руденко В.С., Сенько В.И. Основы преобразовательной техники. Москва: Высшая школа, 1974. 430 с.