Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.079

УДК 621.314

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТА ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОГО ПІДВИЩУВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З АВТОТРАНСФОРМАТОРНИМ УВІМКНЕННЯМ ДРОСЕЛЯ

Ю.В. Руденко, канд. техн. наук, В.В. Мартинов, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

За допомогою методу усереднення в просторі станів отримано математичну модель імпульсного підвищувального перетворювача постійної напруги з автотрансформаторним увімкненням дроселя з урахуванням неідеальності магнітного зв’язку в ньому. Визначено аналітичні вирази для розрахунку параметрів магнітопов’язаного дроселя перетворювача, які забезпечують необхідні величини вихідної напруги і струму за припустимих навантажень за струмом та напругою на перемикаючому елементі. У результаті аналізу розроблено методику визначення коефіцієнта трансформації та індуктивності обвиток дроселя, вибору діапазону зміни відносної тривалості керуючих імпульсів перемикаючого елемента. Для ілюстрації методики розрахунку визначено параметри досліджуваного перетворювача для високовольтного застосування. Бібл. 6, рис. 1, табл. 2.
Ключові слова: метод усереднення в просторі станів, імпульсний підвищувальний перетворювач, автотрансформаторне ввімкнення дроселя.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С АВТОТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ДРОССЕЛЯ

Ю.В. Руденко, канд. техн. наук, В.В. Мартынов, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

С помощью метода усреднения в пространстве состояний получена математическая модель импульсного повышающего преобразователя постоянного напряжения с автотрансформаторным включением дросселя с учетом неидеальности магнитной связи в нем. Определены аналитические выражения для расчета параметров магнитосвязанного дросселя преобразователя, которые обеспечивают необходимые величины выходного напряжения и тока при допустимых нагрузках по току и напряжению на переключающем элементе. В результате анализа разработана методика определения коэффициента трансформации и индуктивности обмоток дросселя, выбора диапазона изменения относительной длительности управляющих импульсов переключающего элемента. Для иллюстрации методики расчета определены параметры исследуемого преобразователя для высоковольтного применения. Библ. 6, рис. 1, табл. 2.
Ключевые слова: метод усреднения в пространстве состояний, импульсный повышающий преобразователь, автотрансформаторное включение дросселя.

Література
1. Зиновьев Г.С. Силовая электроника: учебное пособие для бакалавров. Москва: Издательство Юрайт, 2012. 667 с.
2. Кадацкий А.Ф., Русу А.П. Математическая модель электрических процессов в импульсных преобразователях постоянного напряжения с широтно-импульсным методом регулирования. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова. 2004. № 3. С.10–16.
3. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника. Москва: Техносфера, 2006. 632 с.
4. Mohr Malte, Fuchs Friedrich W. Clamping for current-fed dc/dc converters with recovery of clamping energy in fuel cell inverter systems. Proc. 12th European Conference on Power Electronics and Applications EPE 2007. Aalborg, Germany. 2007. Pp.1-10.
5. Руденко Ю.В. Способ усреднения модели импульсных ппреобразователей постоянного напряжения. Технічна електродинаміка. 2017. № 3. С. 42–48.
6. Русин Ю.С. Трансформаторы звуковой и ультразвуковой частоты. Ленинград: Энергия, 1973. 152 с.