Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.070

УДК 681.515

АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ ПАРАМЕТРИЧНИХ ТА КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ

М.Я. Островерхов*, докт. техн. наук, М.П. Бурик**, канд. техн. наук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7322-8052
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7114-1084

Запропоновано алгоритми керування електромеханічними системами на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій, що дає змогу отримати бажану динаміку в умовах параметричних та координатних збурень. Алгоритм керування записується безпосередньо за рівнянням об’єкта керування та диференціальним рівнянням, яким задається бажана якість керування. Реалізація алгоритму показана на прикладі керування електромеханічною системою насосної установки. Дестабілізуючим фактором виступає зменшення на 40 % номінального значення активного електричного опору обмотки ротора асинхронного двигуна та діаметра трубопроводу. При дії збурень якість перехідних процесів не зазнала суттєвої деградації. Бібл. 4, рис. 1.
Ключові слова: електромеханічна система, алгоритм керування, мінімізація функціонала.

АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ И КООРДИНАТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Н.Я. Островерхов, докт. техн. наук, Н.П. Бурик, канд. техн. наук
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина

Предложены алгоритмы управления электромеханическими системами на основе концепции обратных задач динамики в сочетании с минимизацией локальных функционалов мгновенных значений энергий, которые позволяют получить желаемую динамику в условиях параметрических и координатных возмущений. Алгоритм управления записывается непосредственно по уравнению объекта управления и дифференциальному уравнению, которым задается желаемое качество управления. Реализация алгоритма показана на примере управления электромеханической системой насосной установки. Дестабилизирующим фактором выступает уменьшение на 40 % номинального значения активного сопротивления обмотки ротора асинхронного двигателя и диаметра трубопровода. При действии возмущений качество переходных процессов не претерпело существенной деградации. Библ. 4, рис. 1.
Ключевые слова: электромеханическая система, алгоритм управления, минимизация функционала.


Література
1. Пересада С.М., Ковбаса В.С., Бовкунович В.С. Грубое векторное управление моментом и потоком асинхронного двигателя: теория и экспериментальное тестирование. Електроінформ. 2009. № 19. С. 69–73.
2. Marino R., Tomei P., Verrrelli C.M. Induction motor control design. London: Springer, 2010. P. 351. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-84996-284-1
3. Крутько П.Д. Декомпозирующие алгоритмы робастно устойчивых нелинейных многосвязных управляемых. Теория и прикладные задачи. Изв. РАН. Т иСУ. 2005. № 1. С. 5–31.
4. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Енергоефективна система регулювання напору відцентрового насосу. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2017. Вип. 7. Т.1. С. 41–46.

Надійшла 02.03.2018

PDF