Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.51.020

УДК 621.31

ОЦІНКА ОБМІННОЇ ПОТУЖНОСТІ В ТРИФАЗНИХ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ВРАХУВАННЯМ НОРМОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

С.П. Денисюк, докт. техн. наук, Д.С. Горенко, асп.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту,
вул. Борщагівська, 115, Київ, 03056, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Проведено аналіз взаємного впливу елементів у перетині трифазної три- та чотирипровідної локальної системи електропостачання (ЛСЕ). Проаналізовано діючі нормативні документи, що регламентують електромагнітну сумісність електротехнічних засобів та систем як в Україні, так і за кордоном. Запропоновано використовувати частку взаємного впливу елементів фаз для оцінки обмінних процесів у перетині трифазної ЛСЕ. Представлено послідовність визначення частки взаємного впливу в перетині трифазної ЛСЕ три- та чотирипровідного виконання. Побудовано графічні залежності зміни частки взаємного впливу та коефіцієнтів несиметрії у разі різного рівня несиметрії для три- та чотирипровідних трифазних ЛСЕ. Наведено аналітичні вирази зв’язку коефіцієнтів несиметрії за зворотною та нульовою послідовностями від частки взаємного впливу в перетині трифазної ЛСЕ. Аргументовано можливість нормування частки взаємного впливу як додаткового показника обмінних процесів у трифазних ЛСЕ. Бібл. 17, рис. 3, табл. 1.
Ключові слова: трифазні системи електроживлення, показники якості електроенергії, електромагнітна сумісність, обмінна потужність.

ОЦЕНКА ОБМЕННОЙ МОЩНОСТИ В ТРЕХФАЗНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ НОРМИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

С.П. Денисюк, докт. техн. наук, Д.С. Горенко, асп.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
Институт энергосбережения и энергоменеджмента,
ул. Борщаговская, 115, Киев, 03056, Украина

Проведен анализ взаимного влияния элементов в сечении трехфазной трех- и четырехпроводной локальной системы электроснабжения (ЛСЭ). Осуществлен анализ действующих нормативных документов, которые регламентируют электромагнитную совместимость электротехнических средств и систем как в Украине, так и за рубежом. Предложено использовать долю взаимного влияния элементов фаз для оценки обменных процессов в сечении трехфазной ЛСЭ. Представлены последовательность определения доли взаимного влияния в сечении трехфазной ЛСЭ трех- и четырехпроводного выполнения. Построены графические зависимости изменения доли взаимного влияния и коэффициентов несимметрии при различном уровне несимметрии для трех- и четырехпроводных трехфазных ЛСЭ. Приведены аналитические выражения связи коэффициентов несимметрии по обратной и нулевой последовательностям от доли взаимного влияния в сечении трехфазной ЛСЭ. Аргументирована возможность нормирования доли взаимного влияния как дополнительного показателя обменных процессов в трехфазных ЛСЭ. Библ. 17, рис. 3, табл. 1.
Ключевые слова: трехфазные системы электропитания, показатели качества электроэнергии, электромагнитная совместимость, обменная мощность.

Література
1. Денисюк С.П. Аналіз та оптимізація енергопроцесів у розосереджених електроенергетичних системах. Технічна електродинаміка. 2016. № 4. С. 62–64.
2. ГОСТ 13109-97. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 2000.
3. Жежеленко И.В., Шидловский А.К., Пивняк Г.Г., Саенко Ю.Л., Нойбергер Н.А. Электромагнитная совместимость потребителей. Москва: Машиностроение. 2012. 351 с.
4. Кириленко О.В., Денисюк С.П., Буткевич О.Ф., Рибіна О.Б. Задачі забезпечення електромагнітної сумісності потужного електроенергетичного обладнання і електричних мереж ОЕС України. Технiчна електродинамiка. 2010. № 26. С. 21–30.
5. Koepke G. Electromagnetic Compatibility and Smart Grid Interoperability Issues. SGIP Document. 2012. № 5. С. 118.
6. ДСТУ EN 50160:2014 (EN 50160:2010, IDT). Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності. 2014.
7. Горенко Д.С., Мельничук Г.В. Аналіз впливу кондуктивних завад на систему з нетрадиційними джерелами електроенергії. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2016. № 4. С. 72–80.
8. Лютий О.П. Комплексний аналіз несиметрії і несинусоїдальності в системах електропостачання з різкозмінним навантаженням. Технічна електродинаміка. 2002. № 2. С. 104–107.
9. Саєнко Ю.Л., Калюжний Д.Н., Свергуненко С.В. Идентификация линейной обобщенной загрузки в задаче распределения фактических вкладов в искажение напряжений в трехфазных четырехпроводных сетях. Технiчна електродинамiка. 2018. № 2. С. 67–74.
10. Трунова І.М., Лебедєва Я.А. Порівняльний аналіз основних нормативних документів щодо якості електричної енергі. Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 2015. № 165. С. 19–22.
11. Denysiuk S., Horenko D. Analysis of exchange processes during parallel operation of wind electric units. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. № 4(82). С. 26–32.
12. Денисюк С.П., Горенко Д.С. Обмінні процеси в трифазних автономних системах електроживлення. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2016. Вип. 45. С. 9–15.
13. Денисюк С.П., Горенко Д.С. Аналіз обмінних процесів при паралельній роботі двох трифазних вітроустановок. Відновлювана енергетика. 2018. № 2(53). С. 46–56.
14. Денисюк С.П., Горенко Д.С., Соколовський П.В. Аналіз несиметричних режимів роботи в трифазних мережах з використанням обмінної потужності. Вісник ВНТУ. 2018. № 1(136). С. 45–52.
15. Горенко Д.С. Взаємний вплив груп елементів в локальних системах електроживлення. 5-та Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку. 2018. Київ. 17 – 19 квітня 2018. С. 17–18.
16. Горенко Д.С., Денисюк С.П., Радиш І.П. Електромагнітна сумісність та обмінні процеси в автономних системах електроживлення. The international research and practical conference The development of technical sciences: problems and solutions. Brno. Czech Republic. 27-28 аpril. 2018. С. 1–5.
17. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Москва: Высш. школа. 1978. 231 с.


Надійшла 08.08.2018

PDF