Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 20
Енергетичні системи та комплекси
 
Кириленко О.В., Стогній Б.С., Прихно В.Л., Сопель М.Ф., Черненко П.О. Ієрархічний оперативно-керуючий комплекс автоматизованої системи диспетчерського керування 3
Жаркин А.Ф., Новский В.А., Палачев С.А. Оценка уровня соответствия европейским требованиям украинской нормативно-правовой базы по вопросам качества электроэнергии 4
Кузнецов В.Г., Шполянський О.Г. Визначення зон безпечної роботи електрообладнання за критеріями якості електропостачання 6
Буткевич А.Ф. Использование результатов «синхронизированного мониторинга» для решения задач управления режимами энергообъединений 7
Юрченко О.М., Павловський В.О. Електромагнітна сумісність в автономних системах енергоживлення з силовими високочастотними перетворювачами 8
Денисюк С.П., Рибіна О.Б. Аналіз взаємного впливу елементів системи та оцінка рівнів електромагнітної сумісності в електричних мережах 9
Твердяков В.В. Програмний комплекс визначення навантажень на шинах 150 кВ та нижче розрахункової схеми ОЕС для отримання збалансованого режиму з використанням масиву скорегованих телевимірювань (2-й етап) 10
Черненко П.А. Оперативное определение и мониторинг пропускной способности высоковольтных линий 12
Прихно В.Л. Развитие методики оценивания режимов энергосистем по измеряемым параметрам 13
Карасинский О.Л., Тесик Ю.Ф., Ткаченко В.В. Систематизация средств учета электроэнергии непосредственного подключения 14
Мелещук Д.В. Система передачи коэффициента масштабного преобразования силы переменного тока 16
Крылов В.А. Исходные условия и методические основы автоматизированных расчетов на ПЭВМ уставок защит в микропроцессорных устройствах REL521 фирмы АВВ в сложных электрических сетях 17
Крылов В.А., Романенко Н.П., Колесникова Н.Ф., Козлова Е.И., Литвинова О.А., Свирид А.С., Бабич Н.А., Герман А.И. Программные средства для автоматизированных расчетов на ПЭВМ уставок защит в микропроцессорных устройствах REL521 фирмы АВВ в сложных электрических сетях 18
Крылов В.А., Романенко Н.П., Колесникова Н.Ф., Козлова Е.И., Литвинова О.А., Свирид А.С., Бабич Н.А., Герман А.И. Программное обеспечение ПЭВМ с использованием технологии ТРАВ КЗПТ для ОМП ВЛ в сложных электрических сетях 19
Крылов В.А., Романенко Н.П., Колесникова Н.Ф., Свирид А.С., Козлова Е.И., Литвинова О.А., Бабич Н.А., Герман А.И. Программный комплекс с WINDOWS-окружением автоматизированных расчетов на ПЭВМ аварийных режимов и уставок РЗ в сложных электрических сетях 21
Кучерявая И.Н., Сорокина Н.Л. Анализ путей повышения энергоэффективности и управления потреблением электрической энергии 22
Жаркін А.Ф., Козлов О.В., Бойко П.С. Аналіз гармонічного складу вхідних струмів та енергоефективності енергозберігаючих компактних люмінесцентних ламп 23
Авраменко В.М. Удосконалення методу розрахунку самоусталеного режиму електроенергетичної системи та способу використання синхронізованих вимірів напруги 24
Боровик Ю.М. Дослідження резонансних процесів у ЛЕП надвисокої напруги 25
Тугай Ю.І. Програмне забезпечення для аналізу ферорезонансних процесів в електричних мережах з заземленою нейтраллю 26
Тугай І.Ю. Визначення зон ймовірного виникнення ферорезонансу в розподільних пристроях підстанцій високої напруги 27
Кузнецов В.Г., Кошман В.І., Сабарно Л.Р. Спосіб контролю ізоляції та замикань на землю в розподільній мережі 28
Буткевич О.Ф., Блінов І.В. Підготовка штучних нейронних мереж для визначення характеру та місця пошкодження ліній електропередачі 29
Лук’яненко Л.М. Пошук варіантів відновлення електропостачання споживачів, знеструмлених у результаті аварії в електричних мережах 30
 
Електричні машини та апарати
 
Крамарський В.А. Засоби підвищення надійності турбогенераторів у маневрених режимах експлуатації 31
Кучинский К.А. Влияние тепловых и термомеханических процессов в торцевой зоне статора и ротора турбогенератора на надежность работы в стационарных и нестационарных режимах 32
Берест Є.П. Експериментальна перевірка та налагодження системи діагностики ланки збудження ТГ 33
Левицький А.С. Вимірювання діагностичних параметрів у потужних електричних машинах 34
Оноприч В.П. Исследование характеристик асинхронных двигателей серии АИР при изменении материала магнитопровода и повышении частоты напряжения питающей сети 35
Попович О.М., Головань І.В. Формування характеристик асинхронних двигунів з масивними феромагнітними елементами магнітопроводу 37
Шуруб Ю.В. Оптимізація трифазно-однофазних асинхронних електроприводів з ємнісними багатоелементними фазозміщуючими модулями змінної структури 39
Бібік О.В. Формування критерію визначення ефекту від урахування квазістатики 40
Худяков А.В. Метод ударної віброакустичної діагностики дефектів електричних машин при зміні навантаження 41
Гуторова М.С. Електромагнітний спосіб діагностики виткових замикань статорної обмотки АД 42
Кіреєв В.Г., Антонов О.Є. Аналіз впливу полів розсіювання на головні характеристики багатополюсних магнітоелектричних систем та оптимізація їх структури 43
Акинин К.П. Регулируемые электроприводы на базе бесконтактных магнитоэлектрических двигателей 44
Вербовой А.П. Особенности работы и выбор системы электропривода (преобразователь-асинхронный двигатель) турбомеханизмов 45
Халіков В.А. Перехідні процеси при комутації трансформаторів і можливості їх уникнення 46
 
Технологічне електрообладнання
 
Павлов В.Б., Попов А.В., Павленко В.Е. Высокочастотный полупроводниковый источник питания электротехнологических установок 48
Юрченко М.М., Твердохліб Ю.О. Високочастотні перетворювальні пристрої з підвищеною вихідною напругою бортового технологічного устаткування 49
Плугатар О.П. Загальна функціональна схема автоматичного управління двигунами виконуючих механізмів для регулювання технологічних параметрів 50
Кирик В.В. Комп’ютерно-інтегровані технології управління електротехнологічними системами 52
Гориславець Ю.М. Моделювання електродинамічних процесів в індукційних канальних установках з обертовим рухом рідкого металу 52
Захарченко С.Н., Шевченко Н.И., Яцюк С.А., Шевченко С.Н. Влияние параметров генератора и технологических условий получения искроэрозионных порошков на их характеристики и стабильность процесса 54
Гуцалюк В.Я., Шевченко П.М. Транзисторні інвертори напруги установок індукційного нагріву з низькочастотною імпульсною модуляцією 56
Волков И.В., Стяжкин В.П., Зайченко О.А. Полупроводниковые регуляторы постоянного тока для установок электромагнитной сепарации 57
Волков И.В., Стяжкин В.П., Михайленко О.В. Тиристорные регуляторы тока в электромеханических установках транспортирования и дозирования сыпучих материалов 58
Стяжкин В.П., Подейко П.П. Тиристорные регуляторы тока в электротермических установках плавления и модификации материалов 59
Руденко Ю.В. Высоковольтный источник электропитания для мощных электротехнологических установок 60
Ломко Н.А. Энергоэффективные режимы электропитания магнитодинамических установок 61
Кромпляс Б.А., Монастирський З.Я. Шляховий контролер дозувально-запірної арматури трубопроводів об’єктів енергетики 62
Кабан В.П., Матвеев В.Ю. Функциональные особенности источников питания для магнетронных систем ионного распыления 63
 
 
Напівпровідникові перетворювачі
 
Михальський В.М., Соболєв В.М. Перетворювачі частоти, напруги та струму з векторною широтно-імпульсною модуляцією 65
Чехет Е.М., Шаповал І.А. Керування моментом і реактивною потужністю машини подвійного живлення з матричним перетворювачем 67
Комаров Н.С. Транзисторные преобразователи с высокочастотной импульсной модуляцией 69
Липківський К.О. Особливості розрахунку секціонованого автотрансформатора у складі ТКВС дискретного стабілізатора напруги 70
Супруновская Н.И. Энергетические характеристики электрического контура зарядки конденсатора от источника постоянного напряжения при изменении начального напряжения на конденсаторе 71
Губаревич В.М., Спірін В.М. Часові засоби регулювання стабілізованого струму у системі мостовий інвертор – індуктивно-ємнісний перетворювач 72
Голубев В.В. Широкодиапазонные импульсные преобразователи переменного напряжения 73
Зозульов В.І. Особливості базових схем компресійних магнітно-напівпровідникових генераторів імпульсів 74
 
 
 
Вимірювачі та вимірювальні системи
 
Новик А.И. Перспективы использования преобразователей с емкостными датчиками для измерения диагностических параметров в энергомашинах 76
Зварич В.М., Мислович М.В., Сисак Р.М. Методи визначення фактичного стану та прогнозування відмов двигунів власних потреб ТЕС і АЕС 77
Кононенко О.Г., Масюренко Ю.О., Ніженський А.Д. Аналіз методів побудови лазерних вимірювачів відстані, переміщень і вібрацій з підвищеними метрологічними характеристиками 78
Неболюбов Е.Ю. Разработка микроконтроллерных устройств информационно-измерительной системы многомерного контроля 79
Саволюк А.М. Система передачи данных графического интерфейса для многопараметрических информационно-измерительных модулей 80
Мазманян Р.О. Иерархические модели измерителей магнитной индукции с коррекцией аддитивных погрешностей. Кубические сплайны в процедурах интерполяции данных для встроенных систем 81
Мельник В.Г. Разработка унифицированных импедансометрических средств для сенсорных систем 82
Борщов П.І. Підвищення завадостійкості вимірювання діелектричних параметрів високовольтної ізоляції 83
Василенко О.Д. Вимірювач змін діелектричної проникності селективних сенсорних мембран 84
Семенычева Л.Н. Программное обеспечение амперометрической системы с потенциостатом 85
 
 
Теоретична електротехніка
 
Мостовяк И.В., Самков А.В. Уравновешенный режим нестационарной цепи при случайных возмущениях параметров ее элементов 87
Глухенький О.І. Теорія та розрахункова практика в квазістаціонарному електромагнітному полі (назад до Максвелла) 89
Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Численное моделирование электрофизических процессов в композиционных проводящих и диэлектрических структурах 91
Божко И.В., Фальковский Н.И. Влияние движения воздуха на генерацию озона положительной стримерной короной 92