Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

About Institute

Інформація для авторів
There are no translations available.

ШАНОВНІ АВТОРИ,

редакція збірника "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" повідомляє, що з 1 січня 2018 року змінюється порядок оформлення списку використаних джерел згідно з ДСТУ 8302:2015 ( більш детальну інформацію можна знайти на сайті techned.org.ua)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА

“ПРАЦІ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ”

Збірник «Праці Інституту електродинаміки НАН України» є науковим фаховим виданням України у сферах технічних наук. У збірнику публікуються результати досліджень у галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці.

До публікації приймаються неопубліковані раніше статті, що містять результати фундамен-тальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень. Статті представляються українською, російською або англійською мовою.

До рукописів додаються:

− ліцензійний договір на використання твору: передача авторського права на опублікування

   статті редакції збірника;

        повна поштова адреса одного із авторів, контактний телефон та адреса електронної пошти;

        у разі позитивної рецензії на статтю автор має надати копію квитанції на передплату журналу «Техн. електродинаміка» або сплатити за публікацію у збірнику «Праці Інституту електродинаміки НАН України».

Рукопис та документи надсилаються електронною поштою на адресу: mlyv@ied.org.ua.

Видавниче оформлення.

Структура статті має складатися з таких блоків:

1. Блок українською (російською) мовою, якщо стаття написана українською (російською).

– Шифр УДК.

– Назва статті.

– Прізвище, ім'я, по батькові та ORCID ID кожного з авторів.

– Повні назва та поштова адреса організацій, де працюють автори.

- Електронні адреси авторів.

– Анотація (1000−1500 знаків).

– Ключові слова.

Анотація повинна бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ "Висновки", а відображати короткий зміст статті (мета, задачі, методи до-слідження, результати).

2. Блок: стаття мовою оригіналу.

3. Блок: список пронумерованих літературних джерелу порядку посилань.

4. Блок російською (українською) мовою (аналогічно Блоку 1).

5. Блок латиницею (аналогічно Блоку 1):

– Назва статті англійською мовою.

– Прізвище, ім'я, по батькові авторів − транслітерацією.

– Повні назва, поштові адреси організацій, де працюють автори, англійською мовою.

− Електронні адреси авторів.

Назви організацій, приналежність до конкретного відомства, поштова адреса, місто та країна подаються англійською мовою без скорочень.

– Анотація (1000−1500 знаків).

– Keywords.

– Список літературних джерел латиницею: прізвища авторів і назви журналів, літературних джерел-посилань − транслітерацією кирилиці, назви статей − англійською мовою. Після кожного такого посилання в дужках необхідно вказати мову оригінала статті − (Ukr.) або (Rus.).

Назви джерел представляються без будь-яких скорочень.

Транслітерацію українського алфавіту латиницею виконують згідно з постановою Кабміну № 55 від 27.01.2010 р. (див. http://zakon.rada.gov.ua.)

Обсяг статті – не більше 10 сторінок (міжрядковий інтервал – одинарний).

Опис макета статті (текстовий редактор Microsoft Word 97–2003, редактор формул MicrosoftEquationEditor 3.0 і вище). Формат паперу − А4, поля зверху – 2,3 см, знизу – 1,5 см, ліворуч, праворуч – 2 см.

Стиль основного тексту: міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт –Times New Roman 12pt, вирівнювання по ширині, автоматична розстановка перенесень, перший рядок – відступ 1,25 см. Назва статті – шрифт 12 pt, жирний, великими літерами, розміщення по центру. Стаття оформлюється без колонтитулів та нумерації сторінок.

Стиль формул: математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктів, у редакторі формул -Microsoft Equation. Шрифт – Times New Roman 12pt, вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч. Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у тексті статті повинні мати однакові зображення. Об’єкти MicrosoftEquation у тексті статті розташовувати небажано.

Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні по-значення, що використовуються у статті, мають бути загальноприйнятними. Скорочення одиниць фізичних величин мають відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць (SI).

Стиль рисунків: рисунки (не більше 5) виконуються у форматах BMP, JPG (300 dpi) без підрисункових підписів і вставляються у текст як «рисунок». Шрифт тексту на рисунках – TimesNewRoman11pt. Невеликі рисунки рекомендується розміщувати з обтіканням текстом. Застосування альбомної орієнтації не допускається.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої необхідності.

Стиль таблиць: табличний редактор – Word, таблиці подавати у тексті, шрифт TimesNewRoman11 pt. Якщо таблиць декілька (не більше 3), кожна повинна мати порядковий номер (без знака № та без назви). Слово «Таблиця 1» − ліворуч над таблицею жирним шрифтом 11pt.

Стиль літератури: список нумерованих літературних джерел, на які посилається автор, оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 (див. приклади нижче).

Кожне джерело – з абзацу, шрифт – TimesNewRoman10 pt. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру у списку літератури. До усіх цитованих джерел повинен застосовуватися один і той самий стандарт, тобто порядок надання даних у посиланнях та розділові знаки мають бути однаковими. Скорочення назв і кількості авторів цитованих джерел не припускається.

Статті, оформлені з недодержанням вказаних вимог, повертаються автору без розгля-ду. Датою надходження її до редакції вважатиметься дата повторного надходження статті, оформ-леної згідно з вказаними вище вимогами.

Детальнішу інформацію можна одержати у редакції за тел. (044)-366-26-56.

Поштова адреса редакції: пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна.

        

             Зразки транслітерації

Техническая электродинамика (до 1997 года) − Tekhnicheskaia Elektrodinamika

Технічна електродинаміка − Tekhnichna Elektrodynamika

Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України − Pratsi Instytutu

elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy

Высшая школа − Vysshaia shkola

Вища школа − Vyshсha shkola

Наукова думка − Naukova dumka

Электричество − Elektrichestvo

 

Приклади оформлення бібліографічних описів згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Книги (монографії, підручники, навчальні посібники)

Тозони О.В., Маергойз И.Д. Расчет трехмерных электромагнитных полей: монография. К.: Техніка, 1974. 352 с.

Tozoni O.V., Maergoyz I.D. Calculation of three-dimensional electromagnetic fields. Kyiv: Tekhnika, 1974. 352 p. (Rus)

Статті з періодичного журналу

Шидловська Н.А., Захарченко С.М., Черкаський О.П. Порівняння ефективності згладжування сигна-лів напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому багатоітераційними методами фільтрації. Технічна електродинаміка. 2017. № 4. С.3-13.

Shydlovska N.A., Zakharchenko S.M., Cherkaskyi O.P. Comparison of the smoothing efficiency of signals of voltage on the plasma-erosive load and its current by multi-iterative filtration methods. Tekhnichna Elektrodynamika. 2017. No 4. Pp.3–13. (Ukr)

Статті з продовжуваного видання (збірника праць)

Волков И.В., Чиженко А.И., Курило И.А. Трехфазный вентильно-дроссельный преобразователь переменного напряжения. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Київ, 2010. Вип. 26. С. 90-94.

Volkov I.V., Chyzhenko A.I., Kurilo I.A. Three-phase thyristor-reactor inverter AC voltag. Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. Kyiv, 2010. No 26. Pp. 90-94. (Rus)

Статті з електронного журналу

Авраменко В.М., Мартинюк О.В., Гурєєва Т.М. Дослідження амплітудно-частотних спектрів активної потужності по лініях електропередачі для визначення рівня стійкості у перетині енергосистеми. Технічна електродинаміка. 2015. № 3. С. 47-51.

URL: http://www.techned.org.ua/2015_3/st7.pdf (дата звернення 21.03.2016).

Avramenko V., Martyniuk A., Hurieieva T. Study of Amplitude-Frequency Spectra of Active Power through Power System Transmission Lines. Tekhnichna Elektrodynamika. 2015. No 3. Pp. 47-51.

URL: http://www.techned.org.ua/2015_3/st7.pdf (Accessed 21.03.2016). (Ukr)

Статті з DOI(Digital Object Identifier — Ідентифікатор цифрового об’єкта)

Михайлов В.М., Чунихин К.В. Об электростатической аналогии магнитостатического поля в неоднородной намагничивающейся среде. Електротехніка і електромеханіка. 2017. № 5. С. 38-40.

DOI: http://dx.doi.org/10.20998/2074-272X.2017.5.05

Mikhailov V.M., Chunikhin K.V. On electrostatic analogy of magnetostatic field in inhomogeneous magnetized medium. Electrical engineering & electromechanics. 2017. No 5.Pp. 38-40. (Rus)

DOI: http://dx.doi.org/10.20998/2074-272X.2017.5.05

Матеріали конференцій

Sen B., Kiyawat N., Singh P.K., Mitra S., Ye J.H., Purkait P. Developments in electric power supply configurations for electrical-discharge-machining (EDM). Proc. 5th International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Singapore, 17-20 November 2003. Vol. 1. Pp. 659-664.

Dubodelov V.I., Gorislavets Y.M., Glukhenkyi A.I., Fikssen V.M.Electromagnetic stirrer of liquid metal with alternate action of travelling and pulsating magnetic fields. Proc. 8th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials EPM2015. Cannes, France, October 12-16, 2015. Pр. 605-608.

Дисертації або автореферат

Супруновська Н.І. Імпульсно-періодичні процеси в колах напівпровідникових електророзрядних установок з підвищеними динамічними характеристиками: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.09.05 / Інститут електродинаміки НАН України. Київ. 2017. 38 с.

Suprunovska N.I. Pulse-periodic processes in circles of semiconductor electrical discharge installations with increased dynamic characteristics: author's abstract of Dr. tech. sci. diss.: 05.09.05 / Institute of electrodynamics NAN of Ukraine. Kyiv. 2017. 38 p. (Ukr)

Препринти

Васецкий Ю.М.Электромагнитное поле импульсного тока, протекающего над проводящим полупро-странством. Киев: Ин-т электродинамики АН Украины, 1992, 37 с. (Препринт / АН Украины; Ин-т электродинамики; 721).

Vasetskiy Yu.M.Electromagnetic field of the pulse current flying above conducting half-space. Kiev, Institute of electrodynamics AN of Ukraine, 1992. 37 p. (Preprint AN of Ukraine, Institute of electrodynamics; 721). (Rus)

Патенти

Кондратенко Ю.П., Запорожець Ю.М. Кондратенко В.Ю. Спосіб магнітокерованого переміщення мобільного робота. Патент України №47369, 2010.

Kondratenko Yu.P., Zaporozhets Yu.M., Kondratenko V.Yu. Method of magnetically operated displacement of mobile robot. Patent UA No 47369, 2010. (Ukr)

ДСТУ

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2016, 16 с.

State Standard of Ukraine 8302: 2015 Information and documentation. Bibliographic link. General terms and conditions of drafting. Kyiv, DP "UkrNDNTs", 2016, 16 p. (Ukr)

Законодавчі та нормативні документи

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (дата звернення 21.07.2017)

On Electricyty Market: The Law of Ukraine 13.04.2017 No 2019-VIII.

URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (Accessed at 21.07.2017) (Ukr)