Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

About Institute

Збірник наукових праць № 1 (16)
There are no translations available.

До цього випуску ввійшли статті, в яких відтворені основні результати, отримані науковими співробітниками інституту протягом 2006 року з таких наукових напрямків: електродинаміка електроенергетичних пристроїв; перетворення параметрів електромагнітної енергії; електромеханічне перетворення енергії; електроенергетичні системи та установки; електричні та магнітні вимірювання. Зважаючи на те, що інститут цього року відзначає своє 60-річчя, до збірника ввійшли статті завідувачів відділів та провідних наукових співробітників, які відображають наукову роботу протягом останніх десяти років. У кінці кожної статті є короткі відомості про авторів.

Збірник складається з двох частин. До 1-ої частини включено такі розділи: енергетичні системи та комплекси; електричні машини та апарати; теоретична електротехніка. До 2-ої частини – технологічне електрообладнання та електротранспорт; напівпровідникові перетворювачі; вимірювачі та вимірювальні системи.

У зв'язку з великим обсягом матеріалів на сайті представлено лише зміст збірника. Ознайомитися зі статтями, що ввійшли у збірник, ви можете у бібліотеці інституту, або придбавши збірник в редакції інституту.

Телефони редакції: 456-88-69; 454-26-56.

№ 1(16). Частина 1.
Збірник наукових праць
2007

ЗМІСТ

 

 
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ
 
Шидловський А.К. До 60-річчя Інституту електродинаміки НАН України 3
Кузнецов В.Г. Проблеми оптимального управління режимами електричних 5
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Денисюк С.П. Інформатизація електроенергетичних систем та електричних об’єктів 9
Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Слинько В.М., Ущаповський К.В., Пилипенко Ю.В., Тарасевич П.Й., Трофименко С.О. Створення технічних засобів системи моніторингу перехідних режимів енергосистем та їх метрологічне забезпечення 16
Стогній Б.С., Танкевич Є.М. Первинні вимірювальні канали систем комплексної автоматизації електроенергетичних об’єктів 23
Кириленко О.В., Денисюк С.П., Рибіна О.Б. Особливості забезпечення електромагнітної сумісності в електричних мережах України 27
Жаркін А.Ф., Мостовяк І.В. Електромагнітна сумісність у низьковольтних електричних мережах з нелінійними споживачами 30
Жаркін А.Ф., Кебкало Б.С., Микитюк О.М., Тугай Р.Ю. Визначення умов підключення споживачів до міської електричної мережі 36
Буткевич О.Ф. Системи інформаційно-інтелектуальної підтримки оперативного персоналу в електроенергетиці 40
Блинов И.В., Зозуля А.М., Парус Е.В. Автоматизация построения электрических схем электроэнергетических объектов 43
Танкевич Є.М., Яковлєва І.В. Похибки вимірювальних каналів показників якості електроенергії систем комплексної автоматизації електроенергетичних об’єктів 47
Севастюк І.М., Трач І.В. Поліпшення якості електроенергії у розподіленій енергосистемі малої потужності, що працює паралельно з енергосистемою 50
Сабарно Л.Р., Кошман В.І. Селективний контроль стану ізоляції розподільних кабельних мереж 53
Кошман В.І., Сабарно Л.Р. Спосіб захисту від замикань на землю у трифазній електричній мережі з ізольованою нейтраллю 61
Тугай Ю.І. Анормальні режими електричних мереж та їх оптимізація 63
Боровик Ю.М. Резонансні процеси в електричних мережах і системах електропостачання 65
Trach Igor Simulation a new islanding detection method for distributed local power system 66
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
 
Титко О.І. Наукові засади та методи підвищення надійності, ефективності і безпеки процесів генерування електроенергії 70
Федоренко Г.М., Соколов В.В., Зозуля Д.В., Гура Ю.Л. Трансформаторное оборудование АЭС Украины, его надежность, техническое состояние и ресурс 76
Антонов А.Е. Бесконтактные магнитоэлектрические системы с вращающимся ротором (Краткий анализ развития теории и практики построения) 83
Антонов А.Е., Киреев В.Г., Акинин К.П. Структура потерь в беспазовом магнитоэлектрическом двигателе с вентильным управлением 86
Гребеников В.В., Афонин А.А. Электромеханические преобразователи энергии нового типа 91
Мазуренко Л.І., Лісник В.Я. . Асинхронні генератори з вентильним та вентильно-ємнісним збудженням для автономних енергоустановок. Стан і перспективи 97
Мазуренко Л.И., Лесник В.А., Дынник Л.Н., Джура А.В. Трехфазно-однофазный асинхронный генератор 102
Оноприч В.П. Методика предварительного определения главных размеров торцевых асинхронных двигателей при их проектировании и оптимизации 107
Попович О.М., Бібік О.В., Вербовий А.П., Шуруб Ю.В., Шуруб В.А. Енерго- та ресурсозбереження завдяки раціональному конструюванню, проектуванню та експлуатації асинхронних електромеханічних перетворювачів енергії та електромеханічних систем на їх базі 109
Попович О.М., Головань І.В. Моделювання та проектування асинхронних двигунів з масивними феромагнітними елементами магнітопроводу 115
Бібік О.В. Аналіз квазістатичних режимів асинхронного електропривода з метою підвищення його енергоефективності 119
Шуруб Ю.В. Оптимізація пускових режимів асинхронних електроприводів промислових вентиляторів 120
Гуторова М.С. Принципи побудови системи контролю і діагностики електроприводів головних циркуляційних насосів АЕС 122
Павловский В.А., Твердохлеб Ю.А. Электромагнитная совместимость в системах электропитания с современными электроприводами 124
Худяков А.В. Вібродіагностика механічних дефектів електричних машин 126
Васецький Ю.М., Мазуренко І.Л., Арістов Ю.В. Конфігурації надпровідних індуктивних накопичувачів зі зменшеною масою утримуючої системи 128
Крамарський В.А., Кучинський К.А. Термомеханічні явища в елементах торцевої зони осердя статора потужних турбогенераторів 131
Берест Є.П. Врахування впливу температурних характеристик щітково-контактного апарата при проведенні діагностики ланки збудження турбогенератора 134
Сопель М.Ф., Тутик В.Л., Панов А.В., Пилипенко Ю.В. До визначення залишкового ресурсу елегазових високовольтних вимикачів 750 кВ 136
 
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 
Васецький Ю.М., Марченко Б.Г., Мислович М.В., Шидловська Н.А. Основні результати дослідження електрофізичних процесів і полів та теорії інформаційно-вимірювальних систем, одержані у відділі теоретичної електротехніки 140
Кузнецов В.Г., Тугай И.Ю. Математическое моделирование феррорезонанса на субгармонической частоте 147
Шидловська Н.А., Кравченко О.П. Аналіз коливального кола з нелінійним елементом за допомогою методу усереднення Боголюбова 149
Петухов И.С. Моделирование полей методом конечных элементов с использованием по одной из координат гармонических базисных функций 153
Фальковський М.І., Божко І.В. Електричні особливості діафрагмового розряду у розчинах 154
Божко І.В., Фальковський М.І. Об’ємний розряд в газі атмосферного тиску та підвищення ефективності використання електроенергії при отриманні озону і обробці води 158

 

№ 1(16). Частина 2.
Збірник наукових праць
2007

ЗМІСТ

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
 
Мислович М.В., Сисак Р.М. Прогнозування відмов електротехнічного обладнання з використанням статистичних сплайн-функцій 3
Марченко Б.Г., Марченко Н.Б., Мислович М.В. Особливості використання моделей субгауссових випадкових процесів для імітаційного моделювання деяких фізичних процесів у електроенергетичному обладнанні 6
Юрченко Н.Н., Шевченко П.Н., Гуцалюк В.Я. Транзисторные инверторы с широтно-частотным способом регулирования тока для установок индукционного нагрева 9
Губаревич В.Н., Спирин В.М. Транзисторные и тиристорные резонансные преобразователи для электротехнологических установок 12
Стяжкин В.П. От электроприводов с параметрическим управлением к автоматизированным системам с адаптивным управлением в электротехнологических установках 16
Попов А.В., Новский В.А., Козлов А.В. Полупроводниковые преобразователи для питания перспективных электротехнологических установок 19
Кондратенко І.П., Ращепкін А.П. Теорія і методи аналізу лінійних індукційних машин для індукційного нагрівання площинного прокату металів 22
Кондратенко И.П., Ращепкин А.П. Разработка электротехнического оборудования для перемешивания стали в кристаллизаторе МНЛЗ 27
Гориславець Ю.М. Системи прецизійного електромагнітного дозування рідких металів 30
Ломко Н.А. Влияние частоты на преобразование энергии в установках магнитодинамического типа 36
Кабан В.П., Матвеєв В.Ю. Захист обладнання в мережах електроживлення, що містять вищі гармоніки 37
Зубюк Ю.П. Керована компенсація реактивних навантажень систем електротермії 41
Захарченко С.Н., Шевченко Н.И., Супруновская Н.И., Соломенцева И.М. Анализ эффективности искроэрозионной коагуляции и импульсного подводного искрового разряда при деструкции органических соединений в водных растворах 42
Кучерявая И.Н. Тепловые расчеты силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 46
Халіков В.А. Ефективне управління установками дугового зварювання 48
Руденко Ю.В. Особенности электропитания электронно-лучевых технологических установок 50
Шполянский О.Г. Оценка влияния несимметрии и несинусоидальности на потери активной мощности и снижение срока службы электрооборудования 52
Плугатар О.П. Вдосконалення технологічних систем на основі автоматизованих електротехнічних комплексів з регульованим електроприводом 53
Павлов В.Б., Попов А.В. Электротранспорт с автономными источниками питания (актуальность, состояние, перспектива) 57
Юрченко О.М. Визначення параметрів компонентів комбінованих систем енергоживлення автономних електротранспортних засобів 65
Свирид А.С. Складова частина науково-дослідної роботи «Парадигма» за 2006 р. План розгортання системи документообігу в інституті 68
 
НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
 
Юрченко М.М. Відділ транзисторних перетворювачів – досягнення та перспективи 70
Комаров Н.С., Мартынов В.В. Развитие теории транзисторных преобразователей с высокочастотной импульсной модуляцией 73
Чехет Е.М., Михальський В.М., Соболєв В.М., Шаповал І.А. Матричні перетворювачі для електромеханічних систем змінного струму 76
Липківський К.О. Стан розвитку та перспективи вдосконалення трансформаторно-ключових виконавчих структур дискретних стабілізаторів напруги змінного струму 86
Федий В.С. Исследование электромагнитных процессов в электрических цепях с коммутаторами 91
Масловский В.А., Захарченко С.Н., Яцюк С.А., Святненко В.А. Анализ схемотехнических решений при проектировании источников питания для электросепараторов с высокой напряженностью поля 94
Зозулев В.И. Основные результаты исследований магнитополупроводниковых генераторов для лазеров на парах меди и для других применений 98
Голубев В.В. Действующее значение реакции цепей нагрузки на воздействие периодического кусочно-синусоидального напряжения 101
Кирик В.В. Практична організація представлення числових значень фізичного параметра степенями належності до нечітких змінних у силових виконавчих пристроях 105
 
ВИМІРЮВАЧІ ТА ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ
 
Таранов С.Г., Тесик Ю.Ф. Информационно-измерительные аспекты проблемы учета электроэнергии и оценки ее качества 107
Новик А.И. Исследования по созданию измерительной аппаратуры для импедансных объектов измерения 111
Таранов С.Г., Маршаленко Б.А. Вибір реперних точок на спинці гістерезисної петлі для атестації пермеаметрів 116
Неболюбов Е.Ю., Новик А.И., Лежоев Р.С. Совершенствование схемотехники портативных универсальных измерителей импеданса 119
Карасінський О.Л., Тесик Ю.Ф., Ткаченко В.В. Аналіз стійкості багатоконтурних вимірювальних трансформаторів струму з розширеним робочим діапазоном 122
Борщов П.І. Аналіз розрізнювальної здатності цифрових фазометрів 125
Мельник В.Г. Термінали мережевих вимірювальних систем для безпосереднього керування об’єктами контролю 126
Твердяков В.В. Програмний комплекс визначення навантажень на шинах 150 кВ та нижче розрахункової системи ОЕС для отримання збалансованого режиму з використанням масиву скоригованих телевимірювань (1 етап) 128
Брагинец И.А., Кононенко А.Г., Масюренко Ю.А., Ниженский А.Д. Волоконно-оптические измерители расстояний до диффузно-отражающих поверхностей 130
Левицкий А.С. Расчет емкостного датчика, электроды которого образованы системой параллельных полос, расположенных в одной плоскости 134
Ниженский А.Д. Адаптивные фазовые, импульсные и фазово-частотные измерительные преобразователи для ультразвуковых и лазерных дальномерных систем 135
Мазманян Р.О., Кромпляс Б.А. Осреднение данных в алгоритмах вычисления с.к.з. сигналов измерительных систем 139
Михаль А.А. Особенности построения измерительной цепи для кондуктометрических биосенсорных преобразователей 142
Карасинский О.Л., Тесик Ю.Ф. Автоматизированная система поверки счетчиков электроэнергии (СЭЭ) 144