Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.020

УДК 621.317

БАЗОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТОЧНИХ ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІМПЕДАНСУ В ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ

В.Г. Мельник*, докт. техн. наук, П.І. Борщов**, канд. техн. наук, В.К. Бєляєв***, О.Д. Василенко****, канд. техн. наук, О.Л. Ламеко*****, О.В. Сліцький
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-4470-4339
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-1363-9252
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-7447-9294
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1043-9426
***** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4427-2318

У роботі розглядаються принципово нові технічні рішення з формування тестових і опорних сигналів, а також з обробки вимірювальних сигналів у імпедансометричному каналі, які дають змогу збільшити ефективність отримання корисної інформації про стан об'єкта вимірювання в широкому діапазоні частот. Представлено новий метод паралельно-послідовного аналого-цифрового перетворення вимірювального сигналу з його модуляцією і безперервним синхронізованим інтегруванням, який дає змогу збільшити кількість одержуваної за малий час інформації, у тому числі з рухомих об'єктів, підвищити придушення шумів і завад від силової мережі. Для підвищення точності вимірювань в широкому діапазоні частот розроблено нові структури вимірювачів параметрів імпедансу, зокрема мостових схем зі зрівноваженням за фазовим кутом і модулем вимірювального сигналу. Запропонований комплекс технічних рішень дав змогу розробити та реалізувати експериментальні зразки базового модуля вимірювального каналу для визначення параметрів імпедансу з гнучкими функціями, який за технічними та економічними характеристиками є конкурентоспроможним відносно кращих зразків аналогічної апаратури провідних світових виробників. Наведено результати експериментальних досліджень основних характеристик створених приладів. Бібл. 6.
Ключові слова: імпеданс, вимірювання, фазовий кут, спектральна імпедансометрія.БАЗОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОТОЧНЫХ СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИМПЕДАНСА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

В.Г. Мельник, докт. техн. наук, П.И. Борщев, канд. техн. наук, В.К. Беляев, А.Д. Василенко, канд. техн. наук, А.Л. Ламеко, А.В. Слицкий
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В работе рассматриваются принципиально новые технические решения по формированию тестовых и опорных сигналов, а также по обработке измерительных сигналов в импедансометрическом канале, которые позволяют повысить эффективность получения полезной информации о состоянии объекта измерения в широком диапазоне частот. Представлен новый метод параллельно-последовательного аналого-цифрового преобразования измерительного сигнала с его модуляцией и непрерывным синхронизированным интегрированием, который позволяет увеличить количество получаемой за малое время информации, в том числе с подвижных объектов, повысить подавление шумов и помех от силовой сети. Для повышения точности измерений в широком диапазоне частот разработаны новые структуры измерителей параметров импеданса, в частности мостовая схема с уравновешиванием по фазовому углу и модулю измерительного сигнала. Предложенный комплекс технических решений позволил разработать и реализовать экспериментальные образцы базового модуля измерительного канала для определения параметров импеданса с гибкими функциями, который по техническим и экономическим характеристикам является конкурентоспособным с лучшими образцами аналогичной аппаратуры ведущих мировых производителей. Приведены результаты экспериментальных исследований основных характеристик созданных приборов. Библ. 6.
Ключевые слова: импеданс, измерения, фазовый угол, спектральная импедансометрия.

Робота виконувалась за фінансової підтримки Цільової програми наукових досліджень НАН України "Розумні" сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій" на 2018 - 2022 p.p." при виконанні тем "Електрохімія" (№ ДР 0120U002200), "Кондуктометрія" (№ ДР 0120U002199) та Держбюджетної теми "Аналізатор" (№ ДР 0117U002582). КПКВК 6541030.Література
1. Barsoukov E., Macdonald J.R. Impedance Spectroscopy. Theory, Experiment and Applications. John Wiley & Sons Ltd., Hoboken, New Jersey. 2005. 596 p. DOI: https://doi.org/10.1002/0471716243
2. Grossi M., Riccò B. Electrical impedance spectroscopy (EIS) for biological analysis and food characterization: a review, J. Sens. Sens. Syst., 2017. 6. Pp.303–325. URL: https://www.j-sens-sens-syst.net/6/303/2017/ (Accessed: 13.02.2020). DOI: https://doi.org/10.5194/jsss-6-303-2017
3. Лєпіх Я.І., Гордієнко Ю.О, Дзядевич С.В., Дружинін А.О., Євтух А.А Лєсков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О., Проценко В.О. Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління: монографія. Одеса: Астропринт, 2011. 353 с.
4. Мельник В. Г., Борщев П. И., Василенко А. Д., Слицкий А. В. Оптимизация структуры и алгоритма работы высокочувствительной мультисенсорной системы с импедансными преобразователями. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2018. Т.15, № 4. C.100-109. URL: http://semst.onu.edu.ua/ article/view/150520/152029 (дата звернення: 13.02.2020). DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2018.4.150520
5. Мельник В.Г. , Слицкий А.В. Повышение линейности высокочувствительных импедансометрических сенсорных систем. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2016. T. 13, № 3. С. 80–90. URL: http://semst.onu.edu.ua/article/viewFile/78648/89418 (дата звернення: 13.02.2020). DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2016.3.78648
6. Мельник В. Г., Борщев П. И., Василенко А. Д., Слицкий А. В. Повышение производительности измерительных систем с емкостными сенсорами. Технічна електродинаміка. 2019. № 2. С. 82–87. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.02.082

Надійшла 28.02.2020

PDF