Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.46.006

УДК 621.315.1

ЗАПОБІГАННЯ РЕЗОНАНСНИМ ПЕРЕНАПРУГАМ У НЕСИНУСОЇДАЛЬНИХ РЕЖИМАХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

В.В. Кучанський, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: kuvlad@yandex,.ru

Резонансні перенапруги можуть спричинити пошкодження електричного силового обладнання. Виникнення такого роду перенапруг зумовлено властивостями мережі й може бути усунено шляхом зміни співвідношення між параметрами мережі та її режимом. На відміну від комутаційних перенапруг, які існують протягом декількох періодів промислової частоти, резонансні перенапруги виникають не тільки несподівано, але вони можуть тривати протягом тривалого часу, поки спрацювання пристроїв релейного захисту або дії персоналу не змінять електричну схему або режим. Резонансні перенапруги не враховують при виборі ізоляції або параметрів обладнання, бо сучасні захисні заходи розраховані для обмеження комутаційних перенапруг, а не для подавлення тривалих резонансних процесів. Таким чином, ймовірність і розвиток системних аварій через резонансні перенапруги є значними. Важливість розробки заходів попередження резонансних перенапруг зумовило напрямок досліджень, які представлені в статті. Бібл. 11, рис. 5.
Ключові слова: резонансні перенапруги, керована комутація, імітаційна модель, несинусоїдальні режими.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

В.В. Кучанский, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Резонансные перенапряжения могут привести к повреждению электрического силового оборудования. Появление такого рода перенапряжений обусловлено свойствами сети и может быть устранено путем изменения соотношения между параметрами сети и ее режимом. В отличие от коммутационных перенапряжений, которые существуют на протяжении нескольких периодов промышленной частоты, резонансные перенапряжения возникают не только неожиданно, но они могут продолжаться в течение длительного времени до тех пор, пока срабатывание устройств релейной защиты и действия персонала не изменят электрическую схему или режим. Резонансные перенапряжения не учитывают при выборе изоляции или параметров оборудования. Современные защитные мероприятия рассчитаны для ограничения коммутационных перенапряжений, а не для подавления длительных резонансных процессов. Таким образом, вероятность развития системных аварий из-за резонансных перенапряжений является значительной. Важность разработки мер предупреждения резонансных перенапряжений обусловило направление исследований, которые представлены в статье. Библ. 11, рис. 5.
Ключевые слова: резонансные перенапряжения, управляемая коммутация, имитационная модель, несинусоидальные режимы.


1. Васильев А.Н. MATLAB. Самоучитель. Практический подход. Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2012. 448 с.
2. Дудурич О.Б., Маврін О.І., Покровський К.Б. Високовольтна ізоляція у задачах і контрольних питаннях. Львів: Вид-во Нац. ун-ту Львівська політехніка. 2013. 188 с.
3. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В. Вибір опору компенсаційного реактора з врахуванням впливу несиметрії параметрів ЛЕП НВН. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2012. Вип. 33. С. 13–17.
4. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В. Використання штучної нейронної мережі для визначення характеристик анормальних перенапруг. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2012. Вип. 31. С. 8–14.
5. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В. Дослідження впливу транспозиції лінії електропередачі надвисокої напруги на анормальні перенапруги. Технічна електродинаміка. 2013. № 6. С. 51–56.
6. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В., Шполянський О.Г. Дослідження резонансних перенапруг на ультрагармоніках парної кратності на ЛЕП 750 кВ. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2012. Вип. 29. C. 20–26.
7. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В. Перенапруги в анормальних режимах ліній електропередачі надвисокої напруги. Технічна електродинаміка. 2012. № 2. С. 40–41.
8. Пусковые и системные испытания электропередачи 750 кВ Хмельницкая АЭС – Жешув: Отчет о НИР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т электроэнергетики. 1985. 92 с.
9. L. M. N. de Mattos, A. M. P. Mendes, J. F. de Lima Filho, M. C. Tavares Enhanced Analysis of Oscillatory Undamped Overvoltages in Transformer Energization. Proceedings of International Conference on power systems Transients IPST 2013 in Vancouver. Canada, 18-19 July 2013. P. 55–61.
10. J. F. Piñeros, J. A. Vélez, J. M. Salas, O. Monroy, M. T. Gutiérrez, F. Montaño Undesired Trip of a 230 kV Transmission Line due to 500 kV/450 MVA Autotransformer Energization. Proceedings of International Conference on power systems Transients IPST 2013 in Vancouver. Canada, 18-19 July 2013. P. 45–50.
11. D. D. L. T. Barros, W. L. A. Neves, K. M. C. Dantas, D. Fernandes Jr., L. Fonseca Controlled Switching of Transmission Line with Series Compensation. Proceedings of International Conference on power systems Transients IPST 2013 in Vancouver. Canada, 18-19 July 2013. P. 5–8.