УДК 621.313.322-81

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАДІАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИЛ ПРИ РОЗПРЕСУВАННІ КРАЙНІХ ЛИСТІВ ОСЕРДЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

А.М. Мельник, асп.
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: ied10@ukr.net
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7492-3110

Проведено математичне моделювання електромагнітних віброзбуджуючих сил при появі розпресування крайніх листів осердя статора потужного турбогенератора на прикладі серійного турбогенератора типу ТГВ-200-2 потужністю 200 МВт. Показано, що при появі ослаблення листів крайнього пакета шихтованого осердя статора турбогенератора магнітний стан погіршується, а максимальне значення амплітуди магнітних сил зменшується в 1,26 разу, що необхідно враховувати при вимірюванні вібрацій. Спектральний аналіз тензора магнітного натягу при різних відстанях між листами показав зменшення перших трьох гармонік амплітуд основної частоти магнітних коливань на 12…30 %. Бібл. 4, рис. 5.
Ключові слова: турбогенератор, математичне моделювання, електромагнітні сили, магнітна проникність, тензор магнітного натягу.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИЛ ПРИ РАСПРЕССОВКЕ КРАЙНИХ ЛИСТОВ СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

А.Н. Мельник, асп.
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Выполнено математическое моделирование электромагнитных вибровозмущающих сил при появлении распрессовки крайних листов сердечника статора мощного турбогенератора на примере серийного турбогенератора типа ТГВ-200. Показано, что при появлении ослабления листов крайнего пакета шихтованного сердечника статора турбогенератора магнитное состояние ухудшается, а максимальное значение амплитуды магнитных сил уменьшается в 1,26 раза, что необходимо учитывать при измерении вибрации. Спектральный анализ тензора магнитного натяжения при разных расстояниях между листами показал уменьшение первых трёх гармоник амплитуд основной частоты магнитных колебаний на 12…30 %. Библ. 4, рис. 5.
Ключевые слова: турбогенератор, математическое моделирование, электромагнитные силы, магнитная проницаемость, тензор магнитного натяжения.

A MATHEMATICAL SIMULATION OF RADIAL ELECTROMAGNETIC FORCES BY OCCURRENCE THE PRESSING OUT OF END SHEET OF THE STATOR CORE OF A POWERFUL TURBOGENERATOR

A.M. Melnyk
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Peremohy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine,
е-mail: ied10@ukr.net
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7492-3110

A mathematical simulation of electromagnetic vibration disturbing forces by a pressing out of end sheet of the stator core of a powerful turbogenerator as an example of serial turbo-generator type TGV-200. It is shown that the magnetic state occurrence of weakening of end package sheet of the stator core of turbogenerator is deteriorating and maximum value of the range of the magnetic force is reduced to 1,26 times. This should be consider revising by measuring vibration. Spectral analysis shown a decrease in the range of the first three harmonics of the basic frequency of the magnetic oscillation in the 12…30%. References 4, figures 5.
Key words: turbogenerator, mathematical simulation, electromagnetic forces, permeability, Maxwell stress tensor.