УДК 621.313

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СИСТЕМ З ПЕРІОДИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

О.В. Бібік, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: bibik@ied.org.ua

Наведено основні тенденції розвитку електромеханічних перетворювачів енергії для герметичних поршневих компресорів на основі їх класифікації. Проведено аналіз існуючих технічних рішень схем обмоток статора однофазних асинхронних двигунів з урахуванням вимог до приводу компресорів з метою підвищення коефіцієнта корисної дії та поліпшення їх експлуатаційних показників. На основі порівняння холодильних коефіцієнтів окремих типів сучасних герметичних поршневих компресорів показано переваги використання електродвигунів з регулюванням частоти обертання для підвищення енергетичної ефективності електромеханічних систем з періодичним навантаженням. Бібл. 17, рис. 1, табл. 2.
Ключові слова: електромеханічні перетворювачі енергії, електромеханічна система, герметичні поршневі компресори, коефіцієнт корисної дії.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

Е.В. Бибик, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Представлены основные тенденции развития электромеханических преобразователей энергии для герметичных поршневых компрессоров на основе их классификации . Проведен анализ существующих технических решений схем обмоток статора однофазных асинхронных двигателей с учетом требований к приводу компрессоров с целью улучшения их эксплуатационных показателей и повышения коэффициента полезного действия. На основе сравнения холодильных коэффициентов отдельных типов современных герметичных поршневых компрессоров показаны преимущества использования электродвигателей с регулированием частоты их вращения для повышения энергетической эффективности электромеханических систем с периодической нагрузкой. Библ. 17, рис. 1, табл. 2.
Ключевые слова: электромеханические преобразователи энергии, электромеханическая система, герметичные поршневые компрессоры, коэффициент полезного действия.


MAJOR TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERTERS FOR SYSTEMS WITH PERIODIC LOAD

O.V. Bibik
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Peremohy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine,
e-mail: bibik@ied.org.ua

The article presents the main trends in the development of electromechanical energy converters for hermetic reciprocating compressors based on their classification. The analysis of existing technical solutions circuits of the stator windings of single-phase induction motors considering the requirements to drive compressors to improve their performance and increase efficiency was carried out. It is shown based on the comparison the electrical refrigeration coefficients of individual types of modern hermetic piston-type compressors the advantages of the using of motors with regulation the frequency of their rotation to increase the energy efficiency electromechanics systems with periodic load. References 17, figure1, tables 3.
Key words: еlectromechanical converters of energy, еlectromechanical system, reciprocating compressors, the efficiency of the motor.