УДК 621.314.223

ВПЛИВ ГЕОМАГНІТНИХ ІНДУКЦІЙНИХ СТРУМІВ НА НАСИЧЕННЯ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ АВТОТРАНСФОРМАТОРА

В.В. Кирик, докт. техн. наук, Р.В. Нагорний, асп.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: vkyryk@ukr.net; romannagornyi.ua@gmail.com

Досліджено вплив геомагнітних індукційних струмів на насичення магнітної системи автотрансформатора магістральних електричних мереж 750 кВ. Отримано картину розподілу магнітної індукції в усіх стержнях автотрансформатора потужністю 333 МВА при дії геомагнітних струмів залежно від напрямків їх протікання в спільній обмотці. Встановлено можливість виникнення значного, порядку номінального, додаткового підмагнічування магнітопроводу в періоди протікання геомагнітних струмів. Бібл. 4, рис. 8.
Ключові слова: силовий автотрансформатор, насичення, магістральні електричні мережі, геомагнітні індукційні струми.


ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНЫХ ИНДУКЦИОННЫХ ТОКОВ НА НАСЫЩЕНИЕ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ АВТОТРАНСФОРМАТОРА

В.В. Кирик, докт. техн. наук, Р.В. Нагорный, асп.
Национальный технический унтверситет Украины «Киевский политехнический институт»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056 Украина,
e-mail: vkyryk@ukr.net; romannagornyi.ua@gmail.com

Исследовано влияние геомагнитных индукционных токов на насыщение магнитной системы автотрансформатора магистральных электрических сетей 750 кВ. Получена картина распределения магнитной индукции во всех стержнях автотрансформатора мощностью 333 МВА при действии геомагнитных токов в зависимости от направления протекания в общей обмотке. Установлена возможность значительного, порядка номинального, дополнительного подмагничивания магнитопровода в периоды протекания геомагнитных токов. Библ. 4, рис. 8.
Ключевые слова: силовой автотрансформатор, насыщение, магистральные электрические сети, геомагнитные индукционные токи.


INFLUENCE OF GEOMAGNETICALLY INDUCED CURRENTS ON AUTOTRANSFORMER MAGNETIC SYSTEM SATURATION

V.V. Kyryk, , R.V. Nagornyi
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute",
Peremohy, 37, Kiev, 03056, Ukraine
e-mail: vkyryk@ukr.net; romannagornyi.ua@gmail.com

This paper investigates the influence of geomagnetically induced currents on 750 kV autotransformer magnetic system saturation. Depending on the directions of geomagnetically induced currents in autotransformer common winding, the pictures of magnetic induction distributions for each autotransformer branches were obtained. It was established that additional order of the rated magnetic core magnetization can appear. References 4, figures 8.
Key words: power autotransformer, saturation, transmission grids, geomagnetically induced currents.