УДК 621.311.4

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ ОБЛАДНАННЯ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Б.С. Стогній, акад. НАН України, О.В. Кириленко, акад. НАН України, М.Ф. Сопель, канд. техн. наук, С.Є. Танкевич, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна,
e-mail: tank@ied.org.ua

Представлено основні результати виконання науково-технічного проекту у відділах моделювання електроенергетичних об’єктів та систем і автоматизації електричних систем за 2014 рік, який мав за мету розроблення системи моніторингу стану обладнання тягових підстанцій (СМОТП) залізничного транспорту, що призначена для автоматизованого моніторингу та діагностування стану основного електротехнічного обладнання та оцінювання режимів його роботи. Бібл. 5, рис. 3, табл. 1.
Ключові слова: електроенергетичне обладнання, тягова підстанція, аварійний режим, автоматизація, моніторинг, діагностика.


СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Б.С. Стогний, акад. НАН Украины, А.В. Кириленко, акад. НАН Украины, М.Ф. Сопель, канд. техн. наук, С.Е. Танкевич, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины
пр. Победы, 56, Киев, 03680, Украина

Представлены основные результаты выполнения научно-технического проекта в отделах моделирования электроэнергетических объектов и систем и автоматизации электрических систем за 2014 год. Цель проекта – разработка системы мониторинга состояния оборудования тяговых подстанций железнодорожного транспорта, которая предназначена для автоматизированного мониторинга и диагностирования состояния основного электротехнического оборудования и оценки режимов его работы. Библ. 5, рис. 3, табл. 1.
Ключевые слова: электроэнергетическое оборудование, тяговая подстанция, аварийный режим, автоматизация, мониторинг, диагностика.


EQUIPMENT CONDITION MONITORING SYSTEM OF AC TRACTION SUBSTATION FOR RAILWAY TRANSPORT

B.S. Stognii, O.V. Kyrylenko, M.F. Sopel, S.Ye. Tankevych
Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine,
Peremogy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine

The basic results of science project implementation during 2014 are presented. The project was carries by departments of electrical energy object and systems modeling and energy systems automation. The project was intended to develop equipment condition monitoring system of AC traction substation for railway transport. The system is intended for automated monitoring and diagnostics of the condition of main electrical equipment and assessment of its operation modes. References 5, figures 3, table 1.
Key words: electrical power equipment, traction substation, emergency operation, automation, monitoring, diagnostics.