УДК 621.311.004.942

МЕТОДИКИ, АЛГОРИТМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ

В.М. Авраменко, докт. техн. наук, П.О. Черненко, докт. техн. наук, Н.Ф. Колесникова, мол. наук. співр., О.В. Мартинюк, канд. техн. наук, Н.Т. Юнєєва, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна,
e-mail: avr@ied.org.ua

Наведені нові результати досліджень, спрямованих на подальший розвиток засобів автоматизації керування великими електроенергетичними системами, що виконувалися в 2014 р. у відділі моделювання електроенергетичних об'єктів і систем: методика моніторингу рівня статичної стійкості у перетині енергосистеми з виконанням розрахунку перехідного процесу після малого тестового збурення і використанням перетворення Фур‘є, програми автоматизації розрахунків уставок мікропроцесорних захистів елементів складних електричних мереж, методика і двохетапний алгоритм достовіризації технологічної інформації для короткострокового прогнозування електричного навантаження електроенергетичної системи. Бібл. 7, рис. 3, табл. 2.
Ключові слова: електроенергетична система, математичне моделювання, програмне забезпечення, статична стійкість, аварійний режим, релейний захист, мікропроцесорний пристрій, прогнозування навантаження.


МЕТОДИКИ, АЛГОРИТМЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО И ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

В.Н. Авраменко, докт. техн. наук, П.А. Черненко, докт. техн. наук, Н.Ф. Колесникова, мл. научн. сотр., А.В. Мартынюк, канд. техн. наук, Н.Т. Юнеева, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины
пр. Победы, 56, Киев, 03680, Украина

Приведены новые результаты исследований, направленных на дальнейшее развитие методов моделирования больших электроэнергетических систем, выполнявшихся в 2014 г. в отделе моделирования электроэнергетических объектов и систем: методика мониторинга уровня статической устойчивости в сечении энергосистемы с выполнением расчета переходного процесса после малого тестового возмущения и использованием преобразования Фурье, программы автоматизации расчетов уставок микропроцессорных защит элементов сложных электрических сетей, методика и двухэтапный алгоритм достоверизации технологической информации для краткосрочного прогнозирования электрической нагрузки электроэнергетических систем. Библ. 7, рис. 3, табл. 2.
Ключевые слова: электроэнергетическая система, математическое моделирование, программное обеспечение, статическая устойчивость, аварийный режим, релейная защита, микропроцессорное устройство, прогнозирование нагрузки.


METHODS, ALGORITHMS AND INTELLECTED SOFT WARE FOR AUTOMATION OF AUTOMATIC AND DISPATCHING CONTROL OF EPS

V.M. Avramenko, P.O. Chernenko, N.F. Kolesnykova, O.V. Martyniuk, N.T. Yunieieva
Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine,
Peremogy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine

New results of the researches, sent to further development of methods of simulation of the large electric power systems executed in 2014 year, are brought in the department №3 of simulation of electric power objects and systems: the method of monitoring of steady state stability level in the grid section with calculation of transient process after small test disturbens and by the use of Fourier transform, programs of automation of settings calculation of microprocessor protection elements of difficult electric networks, method and twostage algorithm of authentication of technological information for short-term EPS load forecast. References 7, figures 3, tables 2.
Key words: electric power system, mathematical simulation, soft ware, steady state stability, relay protection, microprocessor device, emergency state, load forecast.